Новий довідник: Українська мова. Українська література

Класифікація приголосних

Приголосні класифікують:
• за участю голосу й шуму;
• за місцем творення, тобто місцем дії
активних і пасивних мовних орга­
нів, які беруть участь у вимовлянні
звуків;
• за способом творення, або як саме
утворюється звук;
• за акустичним вираженням;
• за твердістю й м’якістю, що зале­
жить від ступеня наближення се­
редньої частини язика до твердого
піднебіння.
За участю голосу й шуму приголос­
ні поділяють на:
• Сонорні (від латинського sono­
rous — звучний) — це приголосні,
при творенні яких голос переважає
над шумом (Ш < Г): [б], [ж], [н], [«'].[•*]. М .(Р ], [Р И Л - • Шумні — приголосні, що творять­ ся за допомогою шуму й голосу. За­ лежно від наявності голосу вони поділяються на: 42 Фонетика. Графіка. Орфоепія дзвінкі: [<Л, [д], [ д ], [г], [з], [з'], [лг], 1ґ 1» [дяс\, [аз], [5з'] — У цих звуках шум переважав над голо­ сом (Г < Ш); глухі: [?<], [л], [с], [с ], [т ], [т], [ф\, [*], [ш], [ц], [ц'І, [ч] — ці звуки складаються тільки з шуму. Шумні звуки (дзвінкі та глухі) ут­ ворюють акустичні пари (крім ф). УВАГА! Сонорні звуки парних не мають. У шкільній практиці їх відносять до дзвінких звуків.______ За місцем творення приголосні поділяють на: • Губні: [б], [л], [в], [лі], [ф]. • Язикові. Ці приголосні залежно від того, яка частина язика торкається до піднебіння, поділяють на: передньоязикові: [

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.