Новий довідник: Українська мова. Українська література

Засоби милозвучності української мови

Для української мови характерна
евфонічність, або милозвучність. Ще
в XIX ст. видатний учений І. Срез-
невський відзначив, що «це мова пое­
тична, музикальна, мальовнича».
Мелодійність української мови до­
сягається природним чергуванням
Орфографія
окремих голосних і приголосних зву­
ків, спрощенням у групах приголос­
них, уживанням паралельних форм
слів тощо.
Збіг двох і більше приголосних
усувається використанням фонетич­
них варіантів самостійних та службо­
вих слів, яке називають евфонічним
чергуванням звук ів (від грецького
euphonia — милозвучність).
Найуживанішим засобом досягнен­
ня милозвучності мови є позиційні
чергування у — в, і — й:
читав у книзі, рука в руку, холод­
но взим ку, сніг узим ку; приїдуть
утрьох, працювали втрьох; зуст­
р іли ввечері, зуст рілись увечері;
фрукти й овочі, овочі і фрукти; він
ішов, вона йш ла.
Ці чергування регулюються таки­
ми правилами:

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.