Новий довідник: Українська мова. Українська література

Подвоєння букв на позначення збігу приголосних звуків

Найчастіше приголосні подвою­
ються при словотворенні, коли збіга­
ються кінцеві та початкові букви різ­
них частин слова.
Збіг на межі морфем:
• префікс + корінь ( 1+ ):
роз+зброїти, від+даль,
без+змістовний, перед+день,
Над+дніпрянщина, з+заду,
від+дзеркалений, об+бити;
ПОРІВНЯЙТЕ!
б іг т и — об+ б іг т и , але д о б іг т и , п е р е б іг т и ,
п ід б ігти , в ід б ігти .__________________________
• префікс + префікс ( 1+ 1):
на+в+ви+передки,
без+за+стережний, зЛ-заЛ-молоду,
воз+з’+єднати;
• корінь + суфікс (■» 4 + ):
осін+ній, родин+ний, безсон+ний,
цін+ний, рослин+ний,
вітамін+ний, годин+ник;
• основа дієслова на -с -І- частка
(постфікс) -ся ( -с.+ ся ):
розріс+ся, возніс+ся, проніс+ся,
тряс+ся, пас+ся, підніс+ся,
83
УКРАЇНСЬКА МОВА
але:
піднось+ся (наказовий спосіб
дієслова).
Збіг приголосних на межі основ у
складноскорочених словах (__І +__і )’•
юннат — юний натураліст,
міськком — міський комітет,
заввідділу — завідувач відділу,
спеццех — спеціальний цех.
У прикметниках з наголошеними
суфіксами -екн-, -анн- (-янн-), якщо
слова вказують на неможливість ви­
конання дії або збільшену міру вияву
ознаки:
нездоланний, незрівнянний, непри­
миренний, нескінченний, широчен­
ний, височенний, здоровенний,
але:
буквений, пореформений (бо наголос
падає на корінь); гречаний, вівся­
ний, дерев’яний (бо слово не вказує
на збільшену міру вияву ознаки).
Треба розрізняти правопис при­
кметників з наголошеними суфікса­
ми і дієприкметників, утворених від
тих самих дієслівних основ.
ПОРІВНЯЙТЕ!
Прикметники Дієприкметники
-нн- -н-
неподоланний неподоланий
незрівнянний незрІвняний
незліченний незліч^ий
нездійсненний нездійснений
несказанний несказаний
недоторканний недотдркдций
У прикметниках старослов’янсько­
го походження (їх треба запам’ятати):
священний (але священик), огненний
(але вогняний), благословенний
блаженний, мерзенний, окаянний.
У деяких прикметниках:
старанний, прит ам анний, суве­
ренний, рахм анний, захланний.
Унаслідок різних збігів подвою­
ються приголосні у словах:
Ганна, бовван, ввесь (увесь), овва
(вигук), лляний (і льняний), ссати
та похідних — бовваніт и, ссавці.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.