Новий довідник: Українська мова. Українська література

Подвоєння в загальних назвах

У загальних назвах іншомовного
походження букви, що позначають
приголосні звуки, не подвоюються:
програма, тераса, траса, маса, шо­
се, алея, дисидент, коледж, ралі,
спагеті, хокей, хобі (порівняйте з
правописом у російській мові).
Зверніть особливу увагу на слова,
які раніше мали подвоєння:
бароко, лібрето, бравісимо, інтер­
мецо, піанісимо, фортисимо, ста­
като, фін( и ).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ВИНЯТКИ!
ан н али — (у стародавніх єгиптян, китай­
ців) — літописи;
б іл л ь — у Великобританії, СІІІА та дея­
ких інших країнах — законо­
проект, що виноситься на роз­
гляд законодавчих органів, а
також назви деяких консти­
туційних актів;
але:
б іл ь — іменник чоловічого роду (від
б о л іт и )]
бонна — вихователька малих дітей у
дворянських сім’ях (переваж­
но з іноземців);
б р у т т о — вага товару разом з упакуванням;
б ул л а — папська грамота, послання;
ван н а — посудина, кімната;
в іл л а — розкішна дача за містом чи бу-
динок-особняк;
д урра — тропічна хлібна й кормова рос­
лина, вид сорго;
м ад онна — у католиків — Богородиця
(Божа Матір з немовлям). Пере­
важно так кажуть про жінку, якій
поклоняються або яку кохають;
86
Орфографія
м ір р а
мотто
м ул л а
н е т т о
ароматична смола;
дотепний вислів, афоризм,
що вживається як епіграф;
служитель релігійного культу
в мусульман;
вага товару без тари й упа­
кування;
панна — у попередні епохи — дочка
заможних батьків; ввічлива
форма звертання до молодих
незаміжніх дівчат;
англійська дрібна монета;
співачка, що виконує перші
партії в опері чи опереті;
міра ваги.
п ен ні
примадонна
то н н а —
Подвоєння внаслідок збігу префікс
4- корінь (якщ о в мові вживається па­
ралельно непрефіксальне слово):
сюр+реалізм — сюрреалізм,
ір+раціональний — ірраціональний,
ір+реальний — ірреальний,
ін+новація — інновація.
Подвоєння у власних назвах
У власних назвах іншомовного по­
ходження подвоєння приголосних
букв зберігається. Правопис таких
слів треба запам ’ятати або звіряти за
орфографічним словником, текстами
художніх творів (якщ о мова йде про
імена літературних героїв):
Апенніни, Андорра, Бессарабія,
Голландія, Дарданелли, Еллада,
Канни, М іссісіпі, Оттава, Прус­
сія, Таллінн, Ахіллес, Аполлон,
Будда, Д іккенс, Грімм, Одіссей,
Мюллер, Теккерей, Шиллер та ін.
УВАГА!
Подвоєні приголосні зберігаються і в похідних
словах — загальних назвах:
Б у д д а — б уд д и зм , б у д д и с т ;
Г о л л а н д ія — го л л а н д с ь к и й , г о л л а н д е ц ь ;
Т а л л ін н — т а л л ін н с ь к и й , т а л л ін н е ц ь ,
але:
В а т т (прізвище) — в а т (одиниця виміру).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Правопис власних імен людей:
А л л а , Б е л л а , В іс с а р іо н , Г е н н а д ій , Е л л а , Ж а н н а ,
Ін н а , Н о н н а , С у с а н н а ,
але:
А г н е с а , Ін е с а , Іп о л и т , К и р и л о , П и л и п , С а в а .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.