Новий довідник: Українська мова. Українська література

Написання е, є

Пишемо е:
1. На початку слова та після букв, що
позначають голосні звуки, крім і:
екзам ен, енергія, ескалат ор, еста­
фета; коефіцієнт, дуель, дует , по­
ет, менует , проект, проекція,
але:
траєкторія.
2. В іншомовних префіксах де-, ре-:
декваліф ікація, деблокування, де­
ескалація, реевакуація, реабіліт а­
ція, реконст рукція,
а також у слові діез.
УВАГА!
У багатьох словах іншомовного походження на­
писання е, и в ненаголошених складах не можна
перевірити наголосом:
д е к р е т , д е к а д а, д е к л а м а ц ія , р е п е т и т о р , с е к ­
р е т а р та ін.
Правильне їх написання треба запам’ятати, а
при потребі звертатися до «Орфографічного
словника української мови» чи до «Словника
іншомовних слів».
Пишемо є:
1.На початку давно запозичених
слів:
Європа, Єгипет, Єрусалим, Єванге­
ліє, єпископ, єзуїт , єресь, єгер.
2. Після букв і, е, й, ъ (м’якого знака)
та апострофа:
абітурієнт, гігієна, орієнтир; кон­
веєр, реєст р, феєрія, феєрверк,
фойє, Фейербах; ательє, модельєр,
портьєра, віньєт ка; прем ’єра,
інт ер’єр, кар’єра, Руж ’є, Ф ур’є.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.