Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис складених назв виробничих, наукових та культурних об єктів

Правопис складених назв заводів,
фабрик, виробничих об’єднань, під­
приємств, установ, а також науково-
навчальних закладів, кінотеатрів, те­
атрів, парків культури та відпочинку
підпорядкований таким правилам:
І.Якщо підприємство, установа, зак­
лад і т.ін. мають символічну назву,
номер чи носять чиєсь ім’я, то їх
можна писати повністю або скороче­
но. При цьому в повних назвах по­
чаткове слово та перше слово взятої
в лапки символічної (умовної) на­
зви, ім’я тощо пишуться з великої
літери, а всі інші слова — з малої:
Республіканське виробниче об’єдна­
ння «Поліграфкнига», Українсько-
канадське спільне підприємство
«Кобза», Н аціональна наукова
бібліотека імені В. І. Вернадсько-
го, Н аціональний академічний
театр опери та балету імені Та­
раса Ш евченка, Київська середня
школа М І 70.
У скорочених назвах перше слово
звичайно пишеться з малої літери:
житловий кооператив «Наука»,
спортивне товариство «Аван­
гард», стадіон «Динамо», ан­
самбль пісні й танцю імені
П.Вірського, середня школа № 7,
виробниче об’єднання «Кристал».
Примітка. Якщо скорочена назва вжи­
вається замість повної (на вивісках, етикет­
ках тощо), то її початкове слово пишеться з
великої літери:
Кооператив «Наука», Середня школа №7.
2. Перше слово власних назв ака­
демій, інститутів, кінотеатрів, му­
зеїв, парків культури та відпочин­
ку тощо пишеться з великої літе­
ри, незважаючи на те, що воно є
родовим позначенням:
Кінотеатр «Київська Русь», П а­
лац урочистих подій, Книжкова
палата, Клуб метробудівців, Дер­
жавний музей українського обра­
зотворчого мистецтва, Націона­
льний музей літератури України,
Парк культури ш. М. Рильського,
Інст ит ут філології Київського
національного університету імені
Т. Шевченка.
3. З великої літери пишеться перше
слово складених назв типу:
Київський будинок мод, Львівський
палац одруження.
Примітка. Якщо до складу найменуван­
ня установи входить словосполучення, яке
може виступати як самостійна назва уста­
нови (без початкових слів), то воно пишеть­
ся з великої літери:
Оперний театр (від Національний ака­
демічний театр опери та балету імені Та­
раса Шевченка), Третьяковська галерея
(від Державна Третьяковська галерея).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.