Новий довідник: Українська мова. Українська література

Офіційно-ділова лексика

Така лексика містить слова, що ви­
користовуються в ділових паперах і в
усному діловому мовленні (в уста­
новах та організаціях, у публічних
виступах).
Значна частина ділової лексики
вже стала загальновживаною: авто­
біографія, акт , довідка, угода, дору­
чення, закон, заява, звіт , квитанція,
наказ, наряд, об’ява, план, постано­
ва, резолюція, реф ерендум, декла­
рація, телеграма, характеристика,
протокол тощо. Для неї характерна
термінологічна чіткість, відсутність
емоційного забарвлення, чітко визна­
чена сфера використання, а часто —
позиція й місце в тексті.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.