Новий довідник: Українська мова. Українська література

Як робити морфемний аналіз слова?

При розборі слова за будовою треба
дотримуватися такого порядку:
1. Визначити: зм іню ване чи незміню­
ване слово. Я кщ о мож на утворити
кілька його словоформ — значить
змінюване.
2. Якщо слово зм іню ване, то виділи­
ти закінчення та основу, у незмі­
нюваному — тільки основу (усе
слово).
3. Визначити морфеми: кореневу та
службові: преф ікс, суф ікс, інтер­
фікс, постфікс. Д ля визначення ко­
реня треба підібрати кілька спорід­
нених слів.
4- Схарактеризувати закінчення (пов­
не чи нульове) та основу (похідна
~~ непохідна, чиста).
5-Пояснити фонетичні зміни на ме­
жі морфем та в будові слова (якщо
вони є).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.