Новий довідник: Українська мова. Українська література

ГРАМАТИКА: МОРФОЛОГІЯ, СИНТАКСИС

Мова м ає два потуж них крила,
мі дають їй повнокровне життя, —
океан слів і граматику.
І. Вихованець
Мова складається зі слів, які назн­
ають факти реальної дійсності. Для
Того Щоб висловити думку, необхідно
е тільки підібрати потрібні за зміс-
°м слова, а й певним чином їх ор-
анізувати за чинними в мові закона­
ми, пов’язати у словосполучення й
речення.
Система цих законів зміни форм слів,
поєднання їх у словосполучення й ре­
чення як основну одиницю спілкування
становить граматичну будову мови.
Граматикою (від грецького #га/п-
таНІге — письмовий) називають нау­
ку, яка вивчає граматичний лад мови.
Граматика складається з двох роз­
ділів — морфології і синтаксису.
Морфологія вивчає зміни форми
слова та поділ слів на класи (частини
мови). Синтаксис — типи словоспо­
лучень і речень. Вони представляють
різні яруси мови, один з яких (морфо­
логія) служить засобом творення оди­
ниць вищого порядку — речень.
Граматика — це й наукова праця, у
якій міститься системний опис гра­
матичної будови певної мови.
Першою граматикою живої народ­
ної української мови вважають «Гра­
матику» О. Павловського (1818).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.