Новий довідник: Українська мова. Українська література

Основні поняття граматики

Як відомо, кожне повнозначне сло­
во має лексичне значення (пряме чи
переносне) і кілька граматичних. Лек­
сичне значення є основним (воно роз­
різняє слова), індивідуальним і вира­
жається основою слова, а граматичне
—додатковим, загальним, спільним для
багатьох подібних за формою слів.
161
УКРА ЇНСЬКА МОВА
Слово троянда
Лексичне
значення
Граматичне
значення
І Багат орічна кущова
рослина родини розових
із запашними квітами
\та стеблами, укрити-
\ми колючками; квітка
Називний
відмінок;
однина;
жіночий рід
Такі ж граматичні значення мають
іменники мальва, айстра, ромашка,
фіалка, але за лексичним значенням
це різні слова — назви квітів.
Отже, граматичне значення — це
таке абстраговане поняття, яке супро­
воджує лексичне значення слова й ви­
ражає різні його відношення за допо­
могою граматичної форми.
Граматична форма — це мовний
засіб, який матеріалізує граматичне
значення (те саме, що словоформа).
Один і той самий формант може бути
носієм кількох граматичних значень
і навпаки, одне граматичне значення
може виражатися різними граматич­
ними формами.
Так, закінчення -у в слові саджу вка­
зує на першу особу, однину, теперішній
час дієслова, а у словах дерево, береза,
вишня, явір називний відмінок вира­
жається різними закінченнями.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.