Новий довідник: Українська мова. Українська література

Засоби вираження граматичних значень слова

Синтетичні (услові):
• Закінчення:
162
т рава зелен а рост у
т рави зелен-ої рост еш
т раві зелен ій рост е.
• Афікси (суфікси і префікси):
малюю малюват и;
малю-ючи на-малювати.
• Чергування звуків:
везти — віз;
друг — друже.
• Суплетивізм (зміна основи слова):
я — мене;
гарний — кращий;
говорити — сказати.
• Наголос:
весни, ріки, верби — весни, ріки,
верби;
вибігати — вибігати.
Аналітичні (поза словом):
• Носієм граматичного значення
виступає інше слово:
до бібліотеки; більш таланови­
тий; буду працювати; написала б,
написав би; книга й освіта; здіб­
ний, але ледачий.
• Порядок слів. Цей засіб виражен­
ня граматичної форми відіграє до­
поміжну роль, виявляє себе тільки
в реченні.
Наприклад: Гнів викликав біль.
Іменник гнів має граматичне зна­
чення називного відмінка й синтак­
сичну роль підмета, а іменник біль,
що стоїть після дієслова-присудкаї
має граматичне значення знахідно’
го відмінка й виступає додатком.
Гоаматика: морфологія, синтаксис
І навпаки, у реченні: Біль викли­
кав гнів.
Слово біль набуло граматичного
значення називного відмінка й під­
мета, а гнів — знахідного відмінка
й додатка.
Граматичні форми бувають:
« морфологічні — видозміни одного
й того ж повнозначного слова (сло­
воформи):
земля, землі, зем лі, землю, землею,
на землі, земле;
• синтаксичні — способи виражен­
ня типів поєднуваності слів (узго­
дження, керування, прилягання):
чорна земля; орати землю.
Граматична категорія. Це родове по­
няття, яке об’єднує однорідні граматич­
ні значення, виражені різними мовни­
ми засобами. Рід, наприклад, — це
граматична категорія, тоді як чолові­
чий, жіночий і середній рід — грама­
тичні значення; однина і множина —
Два протиставлення для категорії чис­
ла. Так само граматичними категорія­
ми виступають спосіб і час, для яких
граматичні значення відповідно дій­
сний, умовний і наказовий способи та
теперішній, минулий і майбутній час.
Отже, граматична категорія спів­
відноситься з граматичним значен­
ням як загальне з одиничним. У гра­
матиці (морфології) виділяють де­
сять граматичних категорій мови,
які мають лише повнозначні слова:
1* РІД.
2. Число.
3. Відмінок.
4. Ступінь порівняння.
5. Вид.
6. Перехідність — неперехідність.
7. Час.
8. Спосіб.
9. Стан.
10. Особа.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.