Новий довідник: Українська мова. Українська література

МОРФОЛОГІЯ

Чи ти задумувавсь, відкіль оті
у нашій мові злитки золоті?
Як намистини, диво калинове —
частини мови!
Д. Білоус
Морфологія (від грецьких morphe
— форма та logos — слово, учення) —
165
УКРА ЇНСЬКА МОВА
це розділ мовознавства, що вивчає
граматичні категорії і способи вира­
ження граматичних значень слів, а
також морфологічні класи слів —
частини мови.
Основною одиницею морфології,
як і лексикології, виступає слово, але
аспект його вивчення інший: це гра­
матична будова, особливості зміню­
вання і творення, вираження власти­
вих йому граматичних значень (роду,
числа, відмінка, виду, часу тощо).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.