Новий довідник: Українська мова. Українська література

Закінчення родового відмінка іменни­ ків чоловічого роду II відміни однини

У родовому відмінку однини імен­
ники другої відміни залежно від їх­
нього значення мають закінчення -а
-я, або -у, -ю.
Закінчення -а, -я
Це закінчення приймають усі наз­
ви істот:
• назви осіб та істот — загальних і
власних:
учителя, ст алевара, приятеля,
абіт урієнт а, кобзаря, ведмедя,
звіра, комара, Удовенка, Мороза.
А так само назви неістот (чітко ок­
реслених предметів і понять):
• назви конкретних предметів:
годинника, зошита, ножа, портфе­
ля, стільця, явора, кореня, осокора;
• назви мір довжини, ваги, часу, мі­
сяців і днів тижня:
метра, літ ра, грама, гектара,
тижня, місяця, вівторка, вересня,
але:
віку, року, листопада і листопаду
(процес опадання листя);
• назви грошових одиниць і числові
назви:
карбованця, долара, рубля, п’ята­
ка, фунта ст ерлінгів, десятка,
мільйона, мільярда;
• терміни іншомовного походж ення-
атома, радіуса, катода, конуса,
ромба, електрона, модуля, синуса,
параграфа, квадрата,
а також власне українські терміни-
трикутника, числівника, відмін
ка, додатка, підмета,
Граматика: морфологія, синтаксис
але:
роду, ви ду, ск л а ду, способу, син­
таксису;
. назви будівель та їхніх частин (пере­
важно з наголосом на закінченні):
гаража, хліва, млина, будиночка,
карниза, еркера, сволока, каміна;
• назви частин тіла:
носа, рот а, суглоба, пальця;
• назви населених пунктів:
Києва, Х аркова, Донецька, Мирго­
рода, Тернополя, Лондона, Пари­
жа, Амстердама, Нью-Йорка,
але;
Кривого Рогу, Зеленого Гаю, Черво­
ного Ст аву, Холодного Яру (друга
частина співзвучна із загальною
назвою, що має в родовому відмін­
ку однини закінчення -у);
• назви річок, якщо закінчення під
наголосом:
Дніпра, П сла, Іртиш а, Дністра.
Закінчення -у, -ю
Це закінчення мають назви неістот
(нечітко окреслених предметів і понять):
‘ назви неістот, що не охоплюються
зором, не мають чітких меж:
пРостору, космосу, шляху, горизон-
тУ, небокраю, Всесвіту;
назви явищ природи:
дощу, снігу, віт ру, інію, туману,
гРаду, циклону, урагану, грому;
Назви речовин і матеріалів:
ЧУкру, м арм уру, азот у, піску, гра­
ніту, водню, ячменю, кисню, ана­
льгіну, цементу, бензину,
але:
хліба, вівса;
• збірні поняття (сукупність когось
або чогось):
хору, загону, колективу, полку, де­
канату, штабу, батальйону,
але:
табуна;
• назви дій, станів, почуттів:
бігу, аналізу, імпульсу, світогляду,
хисту, приїзду, крику, заклику, пе­
реходу, болю, жалю, гніву, страху;
• назви установ, закладів, організа­
цій, будівель, приміщень, споруд:
універмагу, будинку, замку, заво­
ду, залу, шинку, майдану, узвозу,
але:
хліва, млина, гаража, куреня (пере­
важно з наголосом на закінченні);
• назви ігор, танців:
футболу, баскетболу, хокею, ва­
льсу, краков’яку,
але:
гопака;
• терміни іншомовного походження,
які означають фізичні чи хімічні
процеси:
електролізу, синтезу, аналізу;
• літературознавчі терміни:
епосу, сюжету, альманаху, міфу,
образу, стилю;
• географічні назви (крім населених
пунктів):
191
УКРАЇНСЬКА МОВА
Іраку, Єгипт у, К авказу, К азах­
ст ану, Криму, Байкалу, Сибіру,
Китаю, Єнісею, Бугу, Дону, Н ілу,
Дунаю (у назвах річок закінчення
здебільшого не під наголосом).
Деякі іменники II відміни чолові­
чого роду (назви неістот) можуть ма­
ти паралельні закінчення -а (-я) або
-у (-ю). Це залежить від значення
слова або від наголосу.
ПОРІВНЯЙТЕ!
Алмаза Алмазу
(коштовний камінь) (мінерал)
акт а акту_
(документ) (Дія)
каменя каменю
(предмет) (матеріал)
інструмента інструменту
(одиничне) (збірне)
апарат а апарат у
(прилад) (установа)
вала валу
(деталь машини) (насип)
р ахунка рахунку
(документ) (Дія)
листопада листопаду
(місяць) (опадання листя)
Залежно від наголосу:
моста_ і мосту двора\ двору
стола і столу плота і плоту

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.