Новий довідник: Українська мова. Українська література

Прикметник як частина мови

Прикметник — це повнозначна
змінна частина мови, яка виражає оз­
наку або властивість предмета й
відповідає на питання який? яка?
яке? чий? чия? чиє?
Світе мій, гучний, мільйонноокий,
Пристрасний, збурунений, німий,
Ніокний, і ласкавий, і жорстокий,
Дай мені свій простір і неспокій,
Сонцем душу жадібну налий!
В. Симоненко.
Моя країно — зоряна, біблійна й
пишна,
квіт част а батьківщино пісні й
соловейка!
Б.-І.Антонич
Ознака предмета — це певні уза­
гальнення властивостей предметів і
явищ, що їх передає іменник, з яким
граматично й за змістом тісно по­
в’язаний прикметник.
Ознаку як таку, крім прикметни­
ка, можуть передавати й інші части­
ни мови.
ПОРІВНЯЙТЕ!
біла хат а — прикметник,
побілені хат и — дієприкметник,
біліє полотно — дієслово,
білизна снігу — іменник,
узимку в лісі біло — прислівник.
Проте в них ознака не первинна
вона переплітається з іншим значен­
ням слова (опредмечена, процесуаль­
на ознака тощо).
Тільки прикметник може виражати
ознаку:
безпосередньо:
велике місто, ніж ний погляд;
• опосередковано (через відношення
предмета до інших предметів):
київські вулиці, м ат ерині руки.
Примітка. Слова, що виражають ознаку
до порядку предметів при лічбі (двадцяте
сторіччя, перший клас, сьомий поверх), у
шкільній граматиці розглядаються як по­
рядкові числівники.
Прикметники часто багатозначні.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Ознаки прикметника золотий у таких словоспо­
лученнях:
золотий перстень — зроблений із золота;
золота голова — здібна, обдарована людина;
золот і руки — вправні, умілі руки;
золоте серие — чуйна, добра людина;
золота дитина — слухняна, вихована дитина;
золоті слова — розумні, мудрі слова;
золота осінь — пора з пожовтілим листям;
золота середина — найвигідніший спосіб по­
ведінки;
золотий вік — час найбільшого розквіту науки
й мистецтва в історії певного народу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.