Новий довідник: Українська мова. Українська література

Морфологічні ознаки

1. Постійна морфологічна ознака —
особа (перша, друга, третя),
УВАГА!
Займенники не змінюються за особами, а нале­
жать до певної з них.____________________________
2. Морфологічна ознака числа має
свої особливості. Я , ти, він ( вона,
воно) і ми, ви, вони протиставля­
ються як форми однини і множи­
ни, проте ми — це не декілька я, а
я і ще хтось; ви — ти і ще хтось
тощо. Тому одні мовознавці вважа­
ють, що особові займенники змі­
нюються за числами (тоді я і ми,
ти і ви — форми одного слова).
Значить, їм притаманна постійна
ознака числа (як рід іменникам).
3. Морфологічна ознака роду. Її мають
займенники третьої особи: він, вона,
воно. З одного боку, ці займенники
співвідносяться в реченні з іменника­
ми чоловічого, жіночого або серед­
нього роду. З другого — вони ж ли­
ше дублюють форму того іменника,
який заміняють. Крім того, усі про­
тиставляються одній формі множи­
ни — вони. Тому не можна одно­
значно стверджувати, чи займен­
ник він змінюється за родами {вона,
воно), чи кожен з цих займенників
належить до конкретного роду.
Примітка. У шкільних підручниках різ­
них авторів де питання трактується двояко.
4. Морфологічна ознака відмінка. Усі
особові займенники змінюються за
відмінками.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.