Новий довідник: Українська мова. Українська література

Питальні та відносні займенники

Питально-відносні займенники ви­
конують у реченні подвійну функ­
цію. Питальними вони бувають тоді,
коли містять запитання про особу,
предмет, ознаку, кількість:
хто? що? який? чий? скільки?
УКРАЇНСЬКА МОВА
Я ка орда нам гідність притопта­
л а ? (Л. Кост енко).
Якщо ці займенники служать для
зв’язку головного і підрядного ре­
чень (як сполучні слова), то їх нази­
вають відносними.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Питальні:
1. Х т о в ам сказав, щ о я слабка, що я корю ­
ся долі? ( Л е с я У кр а їн к а ).
2. Чого являєш ся м е н і у сні? (І. Ф р а н ка ).
3. Ш о в світі миліше за зоряні ночі? (М. Кро-
пивницький).
4. Ш о м ісяцю зіроньки к а ж у т ь ? (П . Ти­
чина).
Відносні:
1. Х т о не ж и в посеред бурі, т ой ціни не
знає силі. (Л е с я У кр а їн к а ).
2. М оя х а т а здаєт ься м е н і каю т ою
корабля, ш о пливе десь у невідом ом у
чорном у м о р і р азо м зо м ною
(М . Коцю бинський).
3. / х а й ніхт о не знає, щ о робит ься в душ і
(Л . Кост енко).
Займенники хто, що співвідносні з
іменниками; який, чий — з прикмет­
никами; скільки — з числівником.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.