Новий довідник: Українська мова. Українська література

Заперечні займенники

Заперечними називають займен­
ники, які вказують на відсутність
предмета, ознаки чи кількості.
Заперечні займенники утворюють­
ся від питально-відносних за допомо­
гою заперечної частки ні (ані):
ніхто, ніде, ніщо, ніякий, анічий,
ніскільки.
Без пізнання мети ніщо не можна
належно вивчити (Г. Кониський).
Не лінуйся ні до чого доброго
(Володимир Мономах).
Заперечні займенники ніхто, ніщо в
непрямих відмінках можуть уживати­
ся з подвійним наголосом: на частці і
на основі займенника.
— ‘ РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Нікому (нема кому) сказати.
Нічого (нема чого) сказати.
Нікому (жодній людині) не сказав
Нічого (жодного слова) не сказав
Морфологічні ознаки заперечних
займенників такі ж, як і питально-
відносних, від яких вони утворені.
УКРАЇНСЬКА МОВА
Відмінюються за зразком питально-
відносних. У непрямих відмінках вони
можуть розпадатися на частини, якщо
прийменник ставиться між префіксом
(словотворча частка) та коренем:
н іхт о — ні в кого, ні з ким;
н ія ки й — ні в якого, ні за які;
ніщ о — ні до чого, ні за що.
І т ільки при лю дях, мабуть,
Д ерева т ремт ят ь від жаху,
Бо кращ их із них поведут ь
Н і за що ні про що на плаху.
Л . Костенко.
~ У В А Г А !
Н е тр еб а плутати займ енники з прислівниками,
які пиш уться разом :
нізащ о , н ін ащ о ; н ізащ о н е піду, звест и нінащ о.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.