Новий довідник: Українська мова. Українська література

Творення порядкових числівників

1. Більшість порядкових числівників
твориться від власне кількісних
числівників за допомогою закін*
чень -ий, -а, -е без особливого суфік’
са при ствердінні кінцевого приго
лосного основи:
п’ять —* п’ятий ( п’ята, п ’ят е),
238
Граматика: морфологія, синтаксис
двадцять -* двадцят ий (двадця­
та, двадцяте);
сімдесят сім —1 ►сімдесят сьомий
(сьома, сьоме).
2. Порядкові числівники перший та
другий творяться від інших основ
(пор. один, два).
3. При творенні числівників третій і
четвертий використовуються дав­
ні суфікси -ет- (-т-).
4. Порядкові числівники тисячний,
мільйонний, мільярдний творяться
за допомогою суфікса а числів­
ники сороковий, нульовий — за до­
помогою суфікса -о#-.
5. Порядкові числівники двохсотий
— дев’ятисотий утворюються шля­
хом складання форми родового
відмінка відповідного кількісного
числівника з порядковим чис­
лівником сотий.
6. При творенні порядкових числів­
ників може відбуватися чергуван­
ня голосних:
чотири — четвертий, шість —
шостий, вісім — восьмий.
Примітка. Порядкові числівники, як і
прикметники, можуть мати повну нестяг­
нену форму: третяя, третєє, третії;
п ятая, п’ятеє, п’ятії: сороковая, сороко-
вее. сороковії. Така форма вживається пере­
важно у фольклорі та поетичних творах.
Одна гора високая,
•А другая низька.
Одна мила далекая,
А другая близька.
(Н а р . т е.).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.