Новий довідник: Українська мова. Українська література

Способи дієслів

Спосіб дієслова вказує на відно­
шення дії до дійсності.
В українській мові є три способи
дієслів:
дійсний, умовний і наказовий.
Дійсний спосіб виражає реальну
дію, яка відбувається (теперішній
час), відбулася (минулий час), від­
бувалася в минулому поперед іншої
минулої дії чи процесу (давноми­
нулий час) або відбудеться (май­
бутній час):
Любила сад квітучий навесні.
Любила літо сонечком в зеніті.
Любити буду і осінні дні
Листком останнім на осіннім вітті,
Прийде зима, пригорнуся до слів,
А не впаду зотлілою зорею.
Почну ділитись радістю снігів
І тішитись розрадою своєю:
Що я на цій округленій землі
Тоненька гілка світу гомінкого.
Мене приніс метелик на крилі
У людний простір з неба голубого.
А сам помер. У пам’яті моїй
Тремтять і досі мерехтливі крила.
І почуття упевнених надій
В моїй душі собі гніздечко звили.
Г. Чубач.
Дієслова дійсного способу зміню­
ються за часами (ходить, ходив, буде
ходити), числами (ходить — хо­
дять), у теперішньому й майбут­
ньому часі — за особами (я — ходжу,
ходитиму: ти — ходиш, ходити ■
меш; він — ходить, ходитиме; ми »
ходимо, ходитимемо…), у минулому
й давноминулому часі — за родами
(ходив, ходила, ходило; ходив був< ходила була, ходило було). Наказовий спосіб у формі наказу, заклику, побажання, прохання, п ради виражає спонукання до дії- ДіЯ реально ще не існує і не існувала, ал той, хто говорить, сподівається, вона повинна відбутися: Не дуріте самі себе, Учітеся, читайте, 254 Гоаматика: морфологія, синтаксис I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь! Праведная душе! Прийми мою мову не мудру, та щиру. Прийми, привітай. Не кинь сиротою, як кинув діброви, Прилинь же до мене хоч на одно слово Та про Україну мені заспівай. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте. І всім нам вкупі на землі Єдиномисліє подай І братолюбіє пошли! З те. Т. Шевченка. Дієслова наказового способу не мають категорії часу, але вони зміню­ ються за особами й числами. Особа Однина Множина 1-а ос. — сидімо, станьмо, співаймо 2-а ос. сиди, стань, сидіть, станьте, співай співайте Форми наказового способу утворю­ ються від основи теперішнього часу За Допомогою закінчень: 2-а ос. одн. -и (скажи, зітри, вине­ си) або нульового за­ кінчення (ночуй, свят­ куй, сип, ріж),’ 1'а ос. мн. -імо (-ім), -мо (скажімо, зітрімо, винесімо, свят­ куймо, сипмо, ріжмо)] 2-а ос. мн. -іть (-іте), -те (ска­ жіть, зітріть, вине­ сіть, святкуйте, сип­ те, ріжте). Закінчення -и, -імо (ім ) , -іть ( іте) вживаються в таких випадках: • якщо наголос падає на закінчення: несуть — неси, несімо, несіть; • якщо основа закінчується збігом двох приголосних: гукнути — гукни, гукнімо, гукніть. Інші приклади: похвал-и похвал -імо похвал -іть вибер -и вибер -імо вибер -іть береж -и береж -імо береж -іть стрибн-и стрибн -імо стрибн -іть. В інших дієсловах з основою на -у, д, т, з, с, л, н, які пом’якшуються, на б, п, в, м, ж, ч, ш, р наказовий спосіб виражається в 2-ій ос. однини нульо­ вим закінченням (сій, мрій, стань, дозволь, злізь, порадь, сип, плач, удар, облиш, приголуб). Спеціальної форми 3-ої особи нака­ зовий спосіб не має. Якщо треба пере­ дати наказ (прохання, пораду тощо) у 3-ій особі, то вживаються частки хай, нехай і форма 3-ої особи дійсного способу: Хай (нехай) заграє, хай ( нехай) пояснює, хай (нехай) почекають. Це т. зв. описова (аналітична) форма наказового способу: Хай не розбудить смутку телефон. Нехай печаль не зрушиться листами. 255 УКРАЇНСЬКА МОВА Хай буде легко. Це був тічьки сон, Що ледь торкнувся пам'яті вустами. Нехай тендітні пальці етики Торкнут ь вам серце і уста. З те. Л. Костенко. Деколи замість дієслова в наказо­ вому способі вживається неозначена форма дієслова (інфінітив) для підси­ лення наказу: Сидіти! Не відступати! Підня­ ти прапор! Перед вживанням воду кип’ятити! Умовний спосіб означає дію, можливу тільки за певних умов або бажану: Я хот ів би, як ти, прожити, Щоб не тліти, а завжди горіть. Я б побажав тобі когось отак любити, Я к я тебе люблю. Але певен, що жодного разу У вагання і сумнівів час Дріб’язкові хмарки образи Н е закрили б сонце від нас. Бо тебе і мене б судила Не образа, не гнів — любов. В душі щедро вона б світила, Оновляла їх знов і знов. З те. В. Симоненка. Умовний спосіб твориться від дієслів минулого часу за допомогою частки би (б). Частка би вживається після діє­ слів, які закінчуються на приголос­ ний (лет ів би, садив би, прославив би, беріг би). и < УВАГА! Частку би ( б ) з дієсловам и завж ди пишемо окремо, вона м о ж е стояти як безпосередньо після дієслова, та к і після б удь-якого повно­ значного слова: Та д е б н е х о д и в я в д а л е к ій дорозі, В ч у ж ім чи у р ід н ім к р а ю , Я згадую вогник у т и х ій т ривозі І рідну х а т и н у свою . A . М алиш ко. Коли б у с і о д у р е н і п розр іл и, Коли б у с і у б и т і о ж и л и , То неб о , від п р о кл ь о н ів посіріле, Н апевне б, р е п н у л о в ід с о р о м у й хули. B. Сим оненко. Коли б і н а с н е б е с н и х розл учил и — З агинули б н е т іл ь ки т и і я: Н е вийш ло б с о н ц е н а ал ьп ій ські схили, Спинилася б д н іп р о в а т ечія. М . Р уд ен ко . Дієслова умовного способу мають лише категорії роду й числа. Форма особи ви зн ачається за допомогою займенників, а категорії часу взагалі немає. Особа Однина Множина Чол. р. Сер. р. Ж ін . р. 1-а писав би писало бписала б писали б 2-а писав би писало б писала б писали о 3-я писав би писало б писала б писали о

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.