Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис дієслів теперішнього ча­су при дієвідмінюванні

1 .У 3-ій особі однини дієслова
І дієвідміни мають закінчення -е
(є), а II дієвідміни—–ить (їт ь ).
2 .Закінчення 1-ої особи множини
може скорочуватися (така форма
вживається рідко):
Затиснем біль рукою…
Посіємо жита над мерзлотою.
Розбудим фей.
Народимо дітей.
І. Жиленко.
З.В особових формах дієслів від­
бувається чергування приголосних
основи інфінітива: г, з —* ■ж; к ,т —* ч;
х, с —* ш; ск, ст —* щ; д —* дж;
зд -* ждж:
берегти — бережу, бережемо; каза­
ти — кажу, кажем; плакати —
плачу, плаче; світити — свічу; ко­
лихати — колишу, колишемо; про­
сити — прошу; мостити — мощу;
садити — саджу; їздити — їжджу.
У дієсловах І дієвідміни чергуван­
ня приголосних відбувається в усіх
особах:
берегти — бережу, бережеш, береже,
бережемо, бережете, бережуть;
плескати — плещу, плещеш, пле-
Ще, плещемо, плещете, плещуть.
У Дієсловах II дієвідміни чергуван­
ня приголосних відбувається лише
в 1-ій особі однини:
ходити — ходжу, ходиш, ходимо,
ходите, ходять;
мастити — мащу, мастиш, мас­
тить, мастимо, мастите, мастять.
4. У дієсловах з кінцевим губним
основи (б, п, в, м, ф) у 1-ій особі
однини та 3-ій особі множини
з’являється л :
ловити — ловлю, ловлять;
любити — люблю, люблять;
ломити — ломлю, ломлять;
графити — графлю, графлять.
5. Чергування голосних о — а, е — і,е
— и в коренях дієслів:
допомогти — допомагати; мести
— вимітати;вмерти — вмирати.
6. Суфікс основи інфінітива -ува-
( юва-) в особових формах теперіш­
нього часу втрачає -ва:
сумувати — сумую, сумуєш, сумує.
УВАГА!
Щ об не помилитися в написанні дієслів на
-шся, -ться, користуйтесь питаннями. Якщо
в питанні є м ‘який знак, то й у дієслові пишемо
м’який знак, якщо нема — не пишемо.
Турбуються — що роблять?
Турбуєшся — що робиш?
Милуються — що роблять?
Милуєшся — що робиш?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.