Новий довідник: Українська мова. Українська література

Способи творення дієслів

Найпоширеніші способи творення діє­
слів — префіксальний і суфіксальний:
Префіксальний. Цим способом тво­
ряться дієслова від інших дієслів.
Найпоширеніші префікси:
в(уві): влит и, вмит и, увійти,
увім кнут и;
від (і): віднайт и, відпрацювати,
відібрат и;
д о (д і): докопат и, дофантазува
ти, дійти;
над (і): надписат и, надрізати,
надіслат и;
під (і): підбігт и, підмовити,
гнати;
по,попо-: полити, попобігати;
при-: привіт ат и, п рипливі
притушити;
роз- (розі-):розсміят ися, роздати,
розігнат и; Л .\
о- (об-,обі-): описати, обнести, обігр1
п іді-
264
Граматика: морфологія, синтаксис
Суфіксальний спосіб. Цим спосо­
б о м
творяться дієслова як від дієслів,
так і від інших частин мови — імен­
ників, прикметників, числівників,
займенників, вигуків.
Найпоширеніші суфікси:
-а-(-я-): мріяти, рухати, міцні­
шати, вечеряти, ахати,
зимувати, мекати;
■ува-(-юва-): записувати, перечитува­
ти, копіювати, днювати;
-и-: гнівити, солити;
■і-(-ї-): синіти, радіти, жаліти,
троїти;
-ну-: стукнути, грюкнути,
крикнути, бахнути.
Дуже поширений спосіб творення
нових дієслів за допомогою суфікса
(постфікса) -ся:
братися, знаходитися, битися,
статися.
П рефіксально-суфіксальний
спосіб. Цим способом творяться діє­
слова як від інших дієслів, так і від
іменних частин мови. Використову­
ються ті префікси, що й при префік­
сальному способі словотворення, і ті
суфікси, що й при суфіксальному
способі:
співати — підспівувати, глибо­
кий — поглибити, закон — узако­
нити, густий — згустити, двоє —
подвоїти, ходити — находитися.
Словоскладання:
* іменна частина + дієслівна основа:
благоволити, верховодити;
• складні іменники + -ува- (юва),
-а- ( я-):
вільнодумствувати, добродіяти.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.