Новий довідник: Українська мова. Українська література

Безособові форми на -но, -то

Безособові форми на -но, -то й
незмінювані дієслівні форми, ЯКІ
272
«творен і від пасивних дієприкмет­
ників минулого часу з суфіксами
■пґий), ■т(ий) ш ляхом заміни
за к ін ч ен ь на суфікс -о:
збудований міст — збудовано міст,
зораний степ — зорано степ,
вирощений сад — вирощено сад,
вкритий росою — вкрито росою,
прожитий вік — прожито вік,
вишита сорочка — сорочку вишито.
Ці форми виражаю ть дію невідомої
або неназваної особи й уживаються в
значенні «хтось щось зробив»:
Тепло, пишно і велично у козаць­
кій хаті,
А простором не зрівнят ись
і царській палаті.
Вквітчано її гаями, вислано
лугами
І закраш ено Д ун аєм , його
берегами.
П . Куліш .
Білу хат у, червону калину, луги,
береги — все у спадок мені запо­
відано з роду до р о д у ( І. Б ердник).
Довічну м удріст ь зосереджено у
непохитний припис цей: немає у
митті середини, є т ільки фланги,
й тільки — цент р (Б . Олійник).
На відміну від дієприкм етників,
безособові ф орм и не вказую ть на
ознаку за дією, а самі виражаю ть дію,
ЯКа поширюється на якийсь предмет,
гїри них обов’язково стоїть додаток у
Західному від м ін к у без приймек-
ІРГКа (тобто прям ий додаток):
Хай буде все небачене побачено.
Хай буде все пробачене пробачено.
Багато слів написано пером.
Несказане лишилось несказанним.
Л. Костенко.
При безособових формах на -но,
-то суб’єкт дії може бути виражений
субстантивованим словом або імен­
ником в орудному відмінку:
Ой у полі жито копитами збито,
Під білою березою козаченька
вбито.
Ой, убито, вбито, затягнено в
жито,
Червоною китайкою личенько
накрито.
Нар. те.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.