Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

§ 80. Східна українська діаспора

Освоєння Сибіру, Казахстану, Середньої Азії сприяли виникнен­ню осередків проживання українців у цих регіонах. У 20—30-ті роки XX століття у Сибірі, на Далекому Сході, в Казахстані та в інших ре­гіонах Росії з’явилася нова категорія переселенців з України — роз- куркулені українські селяни та ті, хто виступив проти існуючого ра­дянського режиму. Подальші післявоєнні великі кампанії освоєння цілинних і перелогових земель, хімізація, електрифікація народного господарства, будівництво шахт, розроблення нафтових родовищ, золотоносних жил на території колишньго Радянського Союзу спри­чиняли масове переселення українців на далекі від України терито­рії. Сьогодні на території Російської Федерації проживає близько 10 мільйонів українців, які фактично розчинилися в корінному насе­ленні і на сьогоднішній день особливої активності щодо збереження традицій, мови, культури українського народу не виявляють.

Світова українська діаспора з радістю сприйняла Акт проголо­шення України незалежною державою. Відродилася споконвічна на­дія на вільне життя у дорогій серцю кожного українця „країні смут­ку і краси». У всіх куточках світу вихідці з України святкували цю ве­личну подію в історії своєї колишньої Батьківщини. їм не байдуже, як нині складається політична та економічна ситуація в країні, яким шляхом іде Україна і яким буде її майбутнє.

276 Загнітко А.П., ОстровськаЛ.С. Сучасне ділове українське мовлення. — Донецьк,

2001.-С. 280.

 

Запитання і завдання на закріплення:

1. Що таке еміграція?

  1. Назвіть основні причини еміграції українців в інші країни.

3. Які основні етапи еміграції українців до інших країн Ви можете виділити?

  1. Коли почалося масове переселення селян Західної України до Америки та Канади і яка його основна причина?
  2. Назвіть основні проблеми, з якими стикалися українці-пересе- ленці в чужих країнах.
  3. Що допомогло вижити переселенцям-українцям у складних умо­вах чужини?
  4. Що Ви знаєте про сучасну діаспору далекого зарубіжжя?
  5. Що стало причиною виникнення західноєвропейської та східної української діаспори?
  6. Як сприйняла світова українська діаспора Акт проголошення України незалежною державою? Обгрунтуйте Вашу відповідь.

Література

1. Дмитренко Г.К., Дмитренко М.К. Уроки з народознавства. — К.,

1995.

  1. Загнітко А.П., Островська Л.С. Сучасне ділове українське мов­лення. -Донецьк, 2001.

3. Зарубіжні українці. Довідник. — К., 1991.

  1. Зарубіжні українці/С. Лазебник, Л. Лещенко та ін. — К., 1991.
  2. Марунчак М. Біографічний довідник з історії українців Канади.

—     Вінніпег, 19 в..

Категорія: Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.