Новий довідник: Українська мова. Українська література

Означальні прислівники

Якісні (якісно-означальні) — це
якісна характеристика дії або стану.
Відповідають на питання як?
Сюди належить найпоширеніша в
мові група прислівників на -о, зрідка
— на -е, які походять від прикмет­
ників або співвідносні з ними:
спокійний — спокійно, холодний —
холодно, гарячий — гаряче.
Ці прислівники пояснюють дієсло­
ва, дієприкметники, дієприслівники:
вітали врочисто, працювали су­
млінно, зроблений прекрасно, боля­
че зітхаючи.
Примітка. Якісно-означальним є також
прислівник так:
Я так люблю життя, що хотів би
прожити його до останньої хвилини
(Олександр Олесь).
Кількісні (кількісно-означальні)
— характеризують дію, стан чи озна-
УКРАЇНСЬКА МОВА
ку з боку кількості й міри вияву. Від­
повідають на питання скільки? на­
скільки? як багато? якою мірою?:
надзвичайно цікаво, досить ак­
тивний, дуже уважний, трохи зди­
вований, повторив двічі, утроє
більше, знищити дотла, ледве
встиг, набагато більше.
Залежать від прикметників, діє­
слів, дієприкметників, інших при­
слівників.
Прислівники способу дії — указу­
ють на те, яким способом відбуваєть­
ся дія чи виявляється ознака. Відпо­
відають на питання як? яким спосо­
бом? яким чином?
Читати по-латині, простувати
навмання, виставити напоказ,
розмовляти втрьох, вивчити на­
пам’ять, сидіти навпочіпки, зро­
бити по-своєму, турбуватися по-
батьківськи, пропасти безвісти.
Прислівники способу дії утворю­
ються від іменників (гуртом, слі­
дом ) та іменних частин мови з прий­
менником (уголос, підряд, по-перше).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.