Новий довідник: Українська мова. Українська література

Обставинні прислівники

Обставинні прислівники виража­
ють різні обставини, за яких відбу­
вається дія.
Прислівники місця означають
місце чи напрямок дії та відпові­
дають на питання де? куди? звідки?:
там, тут, угору, униз, усюди,
звідусіль, скрізь, навколо, обабіч,
вправо, далеко, ліворуч, лісом, шля­
хом, де-не-де.
Прислівники часу означають час
перебігу дії (або стану) чи її трива­
лість і відповідають на питання коли?
відколи? доки? як довго? з яких пір?:
сьогодні, тепер, удень, завжди, то­
ді, взимку, здавна, щороку, донині.
Прислівники причини вказують на
причину або зумовленість дії (чи ста­
ну) і відповідають на питання чому?
через що? з якої причини?:
згарячу, зопалу, зосліпу, спересер­
дя, спросоння, ненароком, мимо­
волі, ненавмисне, знічев’я.
Прислівники мети вказують на ме­
ту дії та відповідають на питання для
чого? навіщо? з якою метою?:
на зло, на щастя, наперекір, напо­
каз, навмисне.
Обставинні прислівники творяться
в основному від іменників, прикмет­
ників (здебільшого в поєднанні із
займенником чи прийменником),
зрідка від інших частин мови:
що+дня, з+гарячу, за+молоду.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.