Новий довідник: Українська мова. Українська література

Групи словосполучень за способом вираження головного компонента

Залежно від того, якою частиною
мови є головне слово, словосполучен­
ня поділяються на:
* іменні (головне слово іменник):
І Зс
історична пам ять солов іна мо­
ва, мамина ніжність, турбота
батьків, дорога на Київ, восьмий
поверх, мої друзі, бажання вчити­
ся, роздуми вголос;
* прикметникові (головне слово
прикметник):
ів• ^ ^ — Крнии присязі, вищии за брата,
Щирий серцем, готовий допомог­
ти, безмежно щасливий;
* числівникові (головне слово
числівник):
і *
сім кілометрів, двоє спортсме­
нів, третій за списком, декілька
олівців, один з нас, чимало при­
їжджих;
• займенникові (головне слово —
займенник):
Ј ~ І
кожний з них, хто-небудь з нас,
щось веселе, дещо з одягу, ніхто з
присутніх;
• дієслівні (головне слово — дієслово:
інфінітив, особова форма, дієприк­
метник, дієприслівник, безособові
дієслова, форми на -но, -то):
* і
любити землю, милуватися пей­
зажем, знайомитися з колегами,
виступити успішно, хвилює сер­
це, займаємось спортом, трохи
засмучений, усвідомлюючи відпо­
відальність, повернувшись додо­
му, щастить завжди, зачинено на
ремонт;
• прислівникові (головне слово —
прислівник):
сив* І око в небі, далеко від міста,
ближче до світла, надзвичайно
серйозно, удвічі краще, дуже тепло.
Примітка. У мові є словосполучення,
різні за граматичною будовою, але однакові
чи близькі за лексичним значенням,
їх називають синонімічними:
Шевченкові твори — твори Шевченка:
материна пісня — пісня матері:
311
УКРАЇНСЬКА МОВА
книжкова полиця — полиця для книжок;
готовий працювати — готовий до праці;
поїхати додому — поїздка додому.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.