Новий довідник: Українська мова. Українська література

Безособові речення

Безособовими називають такі од­
носкладні речення, у яких головний
член — присудок — позначає дію,
процес або стан, що мислиться неза­
лежно від виконавця:
Можна знайти в природі півтони,
Можна життя спинити на
півслові,
■ Але нема в житті напівціни,
Але нема в житті напівлюбові.
А. Демиденко.
Головний член безособового речен­
ня може виражатися:
‘ безособовими дієсловами, що на­
зивають явища природи або стан
людини:
Замело туманами, зарясніло мря-
кою (В. Симоненко).
Світає, Господи, світає… (Л. Кос­
тенко ).
Гарячий мед ллє сонце. Мрійно.
Марко. (В. Коломієць);
особовими дієсловами в безособо-
в°му значенні:
На луках під гарячим сонцем дуже
пахло свіжою травою й польовими
квітами (І. Нечуй-Левицький ).
Із садочка красно пахощами віє
(М. Старицький );
• дієслівними формами на -но, -то:
Цілі вулиці викошено огнем-косою
(Г. Косинка).
О, сліз таких вже вилито чима­
ло… (Леся Українка);
• словами немає (нема), не було, не
буде, при яких є додаток у родово­
му відмінку:
На вільну душу ланцюгів нема
(В. Симоненко).
Нема краси в затятості без­
силій… (Л. Костенко).
Немає мудріших, ніж народ, учи­
телів (М. Рильський).
Весни такої не було й не буде (Ле­
ся Українка );
• прислівниками (словами категорії
стану): добре, приємно, важко, хо­
лодно, тепло, жаль, шкода, слід,
треба, можна тощо (часто із зв’яз­
кою або без неї):
На душі було так чисто… (М. Во­
роний ).
Надворі повно сонця і голубого не­
ба (Г. Тютюнник).
Тож добре людині на білім світі
(А. Малишко).
До чого ж гарно й весело було в на­
шому городі (О. Довженко).
Земле! Як тепло нам із тобою!
(М. Рильський ).
323
УКРАЇНСЬКА МОВА
В огненного нам т реба слова!
(П . Тичина).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.