Новий довідник: Українська мова. Українська література

Розділові знаки при однорідних членах речення

Ставимо кому:
1. Якщо однорідні члени речення не
з’єднані сполучниками:
О, 0 ,0
Освідчуйтесь в любові людям, се­
лам, містам…
Помножена любов — це щастя
( М. Подолян ).
Наша дума, наша пісня не вмре,
не загине. (Т. Шевченко).
2. Якщо однорідні члени з’єднані
протиставними сполучниками а,
але, та, зате, проте, однак:
О, а О
Не Лев, а Діва — наш відвічний
знак,
Не гнів, а ніжність — наша
вічна сила.
Олена Теліга.
Яке це щастя, друже мій, горіти,
а не тліть! (В. Сосюра ).
Усе іде, але не все минає над бере­
гами вічної ріки (Л. Костенко).
3. Якщо однорідні члени з’єднуються
попарно сполучниками і, й, та (- і ):
О і О, О і О, О і О
Радість і чудо найбільше для лю­
дини — її рука. Бере і дає, карає і
милує, пестить і нищить, будує і
палить, творит ь і любить
( В. Сухомлинський ).
4. Якщо однорідні члени з’єднуються
повторюваними єднальними і роз­
діловими сполучниками:
О, і О, і О, і О
і О, і О, і О, і О
ні О, ні О, ні О
або О, або О, або О
А ріка життя все шумить, і піни­
ться, і стогне, і великим напором
безконечним несе нові, все нові
жертви (Г. Хоткевич).
І квіти, і зорі, й зелені віти прово­
дять розмови кохані про вічну си­
лу весни на сім світі (Леся Ук­
раїнка ).
А тим часом місяць пливе оглядати
і небо, і зорі, і зем лю , і море
(Т. Шевченко).
Ні голубого неба, ні димчатих лісів
на горизонті, ні картинних вітря­
ків на сільському вигоні — нічого я
не бачив (М. Хвильовий ).
~ УВАГА!
У реченні з повторюваними сполучниками завж­
ди на одну кому менше, ніж однорідних членів^
5. Якщо частина однорідних членів
речення з’єднана сполучниками, а
частина — безсполучниково, то ко
му ставимо між усіма однорідним15
членами речення:
354
Гоаматика: морфологія, синтаксис
і О, і О, О, О
Тягнуться до сонця і квіт ки, і
трави, віти кучеряві, гори голубі
(В. Сосюра).
Ріка біжить, і з сонцем граєт ься, і
відбиває небеса (М . Чернявський).
6.Якщо однорідні члени речення
з’єднані парними сполучниками
(як…так, не тільки… а й, не стіль­
ки… скільки, не лише… але й ), то
кому ставимо тільки перед другою
частиною сполучника:
не тільки О, а й О
Людська судьба складається
не з літ,
А нашу долю творять наші справи.
Не тільки день, а й кожна
мить —
То крок до честі, слави чи неслави.
М. Луків.
Се був не ст ільки вирок, скільки
порив (Леся У країнка).
7.Якщо однорідні члени з’єднані
приєднувальними сполучниками і,
а, також, ще й, а то й, які вказу­
ють, що до перерахованого приєд­
нується ще один елемент як дода­
ток до сказаного:
Прогаяне в дитинстві ніколи не від­
шкодувати в юності, і тим більше в
зрілому віці (В. Сухомлинський).
Ставимо тире:
Якщо при протиставному смисло­
вому зв’язку сполучник пропущено,
т° між однорідними членами речення
Икористовуємо тире:
О — [а] О
І в павутинні перехресних барв
Я палко мрію до самого рання,
Щоб Бог зіслав мені найбільший
дар —
Гарячу смерть — [а] не зимне
умирання.
Олена Теліга.
Ми засіваємо житейське поле не
на день минущий — [а] на віки
(Б. Олійник).
Не вітер — [а] буря над землею в
замети клала білий сніг (Л. Перво-
майський ).
Хай вітер в вічі, ум ри — [але] не
стій! (М. Бажан ).
Ні, не безсило ждати — [а] на­
зустріч сонцю іти (Р. Братунь).
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Сполучник та в різних значеннях:
На розпутті кобзар сидить та [ і] на кобзі
грає.
Старий батько сидить коло хати та [і]
вчить онука маленького чолом оддавати.
Нехай думка, як той ворон, літає та [ і] кря-
че, а серденько соловейком щебече та [ і]
плаче нишком.
Тече вода в синє море, та [ але] не витікає.
Вміла мати брови дати, карі оченята, та
[але] не вміла на сім світі щастя-долі дати
(Зтв. Т. Шевченка).
Кому не ставимо:
1.Перед одиничними сполучниками і
(й), або, чи, та ( = і):
О і О; О або О
355
УКРАЇНСЬКА МОВА
Словесна формула:
«Або-чи-та-і» коми ковтає
Голублять душу і серце людини
свіж і і ніжні степові запахи…
( Г. Тютюнник).
А над листям стирчали жовті та
білі квіт ки та зелені маківки
(І. Нечуй-Левицький).
Я пишу те, що чую, бачу, що в сер­
це або в мозок впало (Б. Лепкий).
Без чистоти душі і ясності серця
віршів не буде (В. Стус).
2. Між двома дієсловами в однаковій
граматичній формі, що вказують на
рух і його мету:
Піди допоможи товаришу. Візьми
віднеси книжки. Сядь напиши лис­
та. Поїдь провідай бабусю.
Не журися, козаченьку, не журися,
А на тую дівчиноньку піди
подивися.
Нар. те.
3.Між двома словами, з’єднаними
повторюваними сполучниками і
або ні, якщо вони утворюють єди­
ний усталений вислів:
і риби наловити і ніг не замочити;
ні рук ні ніг не чути;
ні чутки ні звістки;
ні риба ні м ’ясо;
ні пуху ні пера;
ні з того ні з сього;
і см іх і гріх;
і вашим і нашим.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.