Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

І. К. Кучеренко СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З СУРЯДНІСТЮ І ПІДРЯДНІСТЮ

У студентів, учнів, а то й у вчителів часто виникають труднощі, коли 
доводиться розбирати складне речення з досить розгалуженою системою 
компонентів - різного типу простих речень. Незважаючи на те, що учень розуміє 
зміст складного речення, усвідомлює типи зв'язків між його частинами, все ж 
зробити чіткий, послідовний і правильний синтаксичний розбір, на жаль, йому 
565 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ХРЕСТОМАТІЯ 
не завжди вдається. Мета цієї статті - дати вчителеві матеріал для глибшого 
осмислення одного з типів складних речень - речень з сурядністю і підрядністю. 
Передусім - про названий тип складних речень. Основні риси його 
структури досить виразно передаються у визначенні, прийнятому в наших 
граматиках: складним реченням з сурядністю і підрядністю називають таке, в 
якому частини - прості речення — пов'язуються як сурядним, так і підрядним 
зв'язком. Наприклад: «Батько не нав'язував дітям своєї професії, а просто 
прагнув робити так, щоб вони не були землі чужими людьми». У ньому легко 
виявляємо різні зв'язки: між першим і другим - зв'язок сурядний, а між другим, і 
третім - підрядний. Розбираючи таке речення, звичайно говорять, майже не 
задумуючись: «У цьому складному реченні два сурядних з'єднані між собою 
протиставним сполучником а, причому друге сурядне речення має в своєму 
складі підрядне речення» або: «У прикладі два простих речення, пов'язані 
сурядним зв'язком і з'єднані протиставним сполучником а, від другого 
сурядного речення залежить підрядне, з'єднане з ним сполучником щоб». 
Відмінностей у цих двох характеристиках небагато: в одній з них ідеться про 
тс, що «друге сурядне має в своєму складі підрядне речення», а в другій -
про те, що «від другого сурядного залежить підрядне». Але в обох випадках у 
характеристиках допущено неточності, з якими легко пов'язуються помилки в 
розумінні мовних явищ. 
Щоб краще побачити їх, уточнимо зміст деяких понять. Спершу - поняття 
«сурядне речення». Як відомо, так узвичаєно називати компоненти 
складносурядного речення. Так, наприклад, у складносурядному реченні «День 
триває вже менше дев'яти годин, але все ще стоїть відносно тепла погода» — два 
сурядні речення, з'єднані сполучником але. 
Тепер поставимо питання так: чи може до складу сурядного речення входити 
речення підрядне? Візьмімо ще приклад: «Замітка в газеті нас схвилювала, і ми 
вирішили за всяку ціну вияснити, чи жива героїчна обслуга гармати». До речення 
Ми вирішили за всяку ціну вияснити підрядним зв'язком приєднується речення чи 
жива героїчна обслуга гармати. Але воно не входить до складу першого, а, 
сполучаючись із ним, утворює складне, а саме - складнопідрядне речення, якісно 
нову синтаксичну одиницю. Це принципово важливо, бо від цього залежить 
правильне розуміння сурядного речення. 
Друга характеристика - теж не зовсім правильна. Якщо ми маємо на увазі 
речення підрядне, то при цьому розуміємо, що воно може виступати таким 
реченням лише до «головного», а не до «сурядного»: поняття «підрядне» (речення) 
і «головне» - взаємозв'язані, або, як їх називають у логіці, - співвідносні. Отже, 
сказати, що «підрядне речення залежить від сурядного», значить знову 
припуститись неточності в розпізнаванні синтаксичних понять. Крім того, в 
наведеному вище прикладі сурядним зв'язком до речення Замітка в газеті нас 
схвилювала приєднується не просте речення. У цьому легко переконатись, якщо 
лише виділити саме речення, з'єднані сурядним зв'язком. Першим є, звичайно, 
Замітка в газеті нас схвилювала, а другим - і ми вирішили за всяку ціну вияснити, 
чи жива героїчна обслуга гармати. Отже, сказати, що в нашому прикладі 
«сурядним зв'язком поєднані два простих речення», не можна. 
566 
Тема У. Синтаксис складного речення 
Правильно було б сказати: у наших прикладах сурядним зв'язком поєднані 
просте речення і складнопідрядне. Тим самим буде показано, що в цьому 
складному реченні компонентами виступають дві сурядні одиниці - просте 
речення і речення складнопідрядне. Схематично можна це показати так: 
нас схинітнглз, 
! вирішили 33 всяку ціну 
вияснити , 
чн жмаз героїчна обслуга 
гармати. 
Підрядний зв'язок, як видно, є не однопорядковий, не однолінійний з 
сурядним, а, сказати б, - зв'язок другоплановий, внутрішній. Однак він становить 
характерну рису всього складного речення. 
Не відзначається чіткістю й такий розбір, який здійснюється «за ходом 
читання», як, наприклад: «Це речення - складне. У ньому перше речення - просте, 
до нього сполучником і приєднане речення друге, а до нього - підрядне». До того 
ж, не завжди й знайдеться змога так аналізувати: у реченнях більшої складності 
такої послідовності, такого слідування складових частин можна й не зустріти. 
Правильний, глибокий і послідовний аналіз передбачає знання основних, 
типових структурних різновидів складних речень. 
1. Складне речення, структура якого сформована сурядним поєднанням 
простого і складнопідрядного. Вище ми його розглянули на схемі. Наведемо ще 
приклади: «Спустився вечір, і одразу похолоднішало, хоч удень була нестерпна 
спека» (О. Гончар). «Посиділи вони взаперті день, а другого дня їх випустили, бо 
треба було дожинати панську пшеницю» (І. Нечуй-Левицький). Коротко їх можна 
назвати складними реченнями з сурядністю і підрядністю типу «просте + 
складнопідрядне». Покажемо будову їх схематично: 
Јйу€т«»єя !іе>!ір. 
<Ї-И)43у Пґ>ХїіАРі1ні:іі:і.«>. 
хоч удень (іуда 
нестерпна снека. 
Взаємопорядок складників у цих реченнях - вільний: на першому місці (тобто 
як препозитивний компонент) може виступати і складнопідрядне речення. 
Наведемо приклад у схемі: 
Йому ще в штабі розтлумачили. 
ЙИ знайти третій батальйон. 
тепер «їм ІШОВ 
попіл насипом, 
До речень цього типу можна віднести й такі, в яких одне підрядне речення 
змістом своїм стосується водночас двох чи більше простих речень. Наприклад: «Як 
тільки зайшов будень, небо спохмурніло і почав сіяти лапатий сніг» 
(Л. Первомайський). У граматиках воно вважається таким реченням, у якому 
567 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ХРЕСТОМАТІЯ 
підрядне співвідноситься з двома головними, які створюють сурядну сполуку. 
Проте співвідносність така - власне змістова, оскільки прості речення («головні») 
вказують на одночасно чи паралельно співіснуючі факти, події, а структурно ж 
підрядне речення створює з одним із них складнопідрядне речення, як правило, - з 
найближчим. 
Складнопідрядне речення, що виступає як сурядна одиниця в складному 
реченні з сурядністю і підрядністю, буває і складнішим, тобто може мати в своєму 
складі кілька підрядних речень, пов'язаних супідрядною чи ступеневою 
підрядністю, наприклад: «Дівчина з чорними косами відкидає паранджу, і Черниш 
несподівано бачить, що перед ним та дівчина з Альба-Юлїї, яка хотіла йому 
ворожити в каменоломнях» (О. Гончар). Структурно це речення мало відрізняється 
від попередніх, це - складне речення з сурядністю й підрядністю типу «просте + 
складнопідрядне з кількома підрядними». Перестановка складників можлива і в 
реченнях такого типу. Його схема така: 
Черниш несподівано бучить. 
; що перед ким ти швчяка 
(яка хотіла йому ворожити \ 
І в каменоломнях ) 
1. Складнішим за щойно розглянутий тип є такий, у якому сурядним зв'язком 
поєднуються кілька простих речень і складнопідрядне. Наприклад: «Десь воркувала 
горлиця, і вистукував собі здобич дятел, а в лагіднім промені, наче дитина в купелі, 
по небі пливла хмаринка» (Леся Українка); або в іншому порядку складників — 
складнопідрядне і кілька простих: «Я знов пригадую весну свою хлоп'ячу, що квітла 
у вітрах в донецькій далині, і вчителя свого лице я бачу, і п'є душа моя слова його 
ясні» (В. Сосюра). Перший варіант називаємо складним реченням з сурядністю і 
підрядністю типу «кілька простих+складнопідрядне», а друге — складним реченням з 
сурядністю і підрядністю типу «складнопідрядне+кілька підрядних». Відповідні 
схеми їх такі: 
1 
) 
3. Кількістю складників виділяється речення, в якому сурядним зв'язком 
поєднані кілька простих і кілька складнопідрядних речень. Наприклад: «Сонце вже 
котилось на захід, над полями здіймалась легка пара, в небі, як листя осики, 
тріпотіли крильцями жайворонки, зеленим соком душіли трави, в які 
причепурилися горбки» (П. Панч). Складники - сурядні одиниці (прості й 
Дівчина і чорними косами 
йіанилве агдеяджу, 
568 
Тема V. Синтаксис складного речення 
складнопідрядні речення) можуть займати будь-яке місце. Називаємо це речення 
складним реченням з сурядністю і відрядністю типу «кілька простих+кілька 
складнопідрядних». 
Усі розглянуті нами типи речень характеризувалися протиставлюваними 
сурядними одиницями - простими реченнями і складнопідрядними та їх кількістю в 
складному. 
4. Якісно відрізняється від розглянутих типів таке, що складається з двох чи 
кількох складнопідрядних речень, поєднаних між собою сурядним зв'язком. 
Наприклад: «Не в тім хороша, що чорноброва, а в тім, що діло робить» (Присл.). 
«Ьуло помічено, що один із спортсменів не любив підказок під час змагань, і його 
тренер залишав навіть зал, коли йшов фінал олімпіади» (3 газ.). Це складне 
речення з сурядністю і підрядністю типу «складнопідрядне + складнопідрядне»; 
будову зображуємо за схемою: 
\ ііш 
5. Завжди викликає труднощі розбір одного типу речень, справді, трохи 
особливого. Наприклад: «Товариство не докучало їм, бо знову в кузові стояв регіт, 
бурхали веселощі, і коли на віражах їх звалювало в купу, то з тієї купи чулися 
завзяті хлоп'ячі вигуки» (О. Гончар). Особливістю цього речення є те, що в ньому 
складнопідрядне речення приєднується до іншого речення, що є сурядною 
одиницею, не головною, а підрядною своєю частиною. У зв'язку з цим 
створюється характерний збіг сполучників - сурядного та підрядного на зразок і 
коли, а коли, а якщо і под. 
Такого збігу не створюється тоді, коли немає в головному реченні так 
приєднуваного складнопідрядного речення другої частини парного підрядного 
сполучника. Тоді підрядне речення, як звичайно, виділяється комами, чим 
роз'єднується стик речень, а з цим - і збіг сполучників. Наприклад: «Андрій 
Володимирович став допускати молодого захисника до тренувань майстрів, та, хоч 
новачок швидко робив успіхи, претендувати на місце в основному складі команди 
йому ще було рано» (3 газ.). Парк, що починається одразу ж за воротами, 
розташований на місці колишнього дібровного пралісу, і, коли дійдеш до кінця 
центральної алеї, ти можеш побачити окремі вікові дуби, сосни» (3 газ.). 
Ці речення не становлять окремого структурного різновиду. Серед наведених 
нами прикладів легко розрізняємо розглянуті вище три типи: «складнопідрядне + 
складнопідрядне», «просте + складнопідрядне» і «складнопідрядне + 
складнопідрядне». І схеми цих речень такі ж, як і названих типів речень. Ми 
виділяємо їх тільки на основі своєрідності приєднання одного з складнопідрядних 
речень до попереднього своєю підрядною частиною. Потрібно тільки при аналізі 
підкреслити це, називаючи речення. Наприклад, останнє речення назвати слід так: 
«Це складне речення з сурядністю і підрядністю типу «складнопідрядне + 
складнопідрядне», причому друге складнопідрядне речення поєднується підрядним 
зв'язком із першим своєю підрядною частиною, внаслідок чого виник збіг 
сполучників сурядного і підрядного. 
Такі основні типи складних речень з сурядністю і підрядністю. 
Тепер розглянемо кілька прикладів синтаксичного розбору. Припустимо, нам 
потрібно розібрати речення: Батько не нав'язував дітям своєї професії, а просто 
569 
—Л 
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ХРЕСТОМАТІЯ 
прагнув робити так, щоб вони не були землі чужими. Першим етапом нашої 
роботи буде, природно, уважне прочитання його і вичленування складових частин 
(речень). Спочатку вичленовуємо такі з них, які поєднані сурядним зв'язком, тобто 
вичленовуємо сурядні одиниці, що, як кажіть (звичайно, неправильно), незалежні 
одна від одної. У нашому прикладі такими будуть Батько не нав'язував дітям свосї 
професії і просто прагнув робити так, щоб вони не були землі чужими. Перше -
просте, а друге - складнопідрядне. Другим етапом буде розбір складних сурядних 
одиниць - встановлення кількості, типів підрядних речень у будові 
складнопідрядного, визначення засобів зв'язку з головним реченням. У нашому 
прикладі підрядне щоб вони не були землі чужими - це підрядне способу дії, 
зв'язане з вказівним займенниковим словом головного речення так, до якого 
приєднується підрядним сполучником щоб. Третій етап роботи - зображення 
будови речення за допомогою схеми. Наше речення можна розкрити такою схемою: 
імтько ме наоздува* 
ЛІТА» ЄЗОЄІ Професії. 
просто пригнув роби 
с іС«> іі:ши не були :и-м.«і чужим 
Четвертим і останнім етапом є визначення типу всього складного речення — 
його назва і пояснення: «Речення (читається все) є складне речення з сурядністю і 
підрядністю типу «просте + складнопідрядне». В ньому до простого речення 
(читається): Батько не нав'язував дітям свосї професії, яке тут є сурядним, 
приєднується сурядним зв'язком складнопідрядне (читається): просто прагнув 
робити так, щоб вони не були землі чужими за допомогою сполучника а. 
Складнопідрядне речення - звичайне, головне речення тут: просто прагнув робити 
так. До нього приєднується підрядне - щоб вони не були землі чужими, підрядне 
способу дії; основне значення його — спосіб дії — ускладнюється відтінком мети; 
приєднується до головного підрядним сполучником щоб, пов'язуючись 
безпосередньо з співвідносним словом у головному реченні так». 
Поясненням закінчується аналіз. Складне речення розбирається з рівня 
простих речень - його складників. Останні, коли в цьому є потреба, аналізуються 
окремо. 
Візьмемо речення трошки складніше: «Весь; вільний час Люда проводила в 
Палаці піонерів, будувала там авіамоделі, вивчала креслення, а пізнього вечора, 
коли засинало натруджене за день місто, вона читала все, що хоч найменшою 
мірою стосувалося льотчиків чи мало хоч яку-небудь причетність до літаків, і в 
мріях вона бачила себе конструктором срібнокрилих птахів». Уважно прочитавши і 
виливши в ньому складові частини, передусім вичленувавши сурядні 
одиниці, покажемо будову речення на схемі: 
Весь ВІЛЬНИЙ час 
Лкма нронадила 
я Палаці ндансрт*. 
будувала там 
ааіаиоіед», вивча­
ла креслення. 
ііі.'їньою ЛІчвря вои 
[КОЛИ З.ЇСІІНІЛО 
І натруджене 
[за день місто, 
и!0 хоч наймен­
шою мірою сто­
сується ЛЬОТЧИ­
КІВ чи ма,ю 
хоч чку-нсбудь 
Причетність до 
лтініаз. 
а мгняк 
&ока бзчн 
лз себе 
конструк­
тором 
срібно­
крилих 
птахів. 
Тепер неважко назвати і пояснити речення. Це складне речення сурядністю і 
підрядністю типу «кілька простих + складнопідрядне кількома підрядними». Перше 
570 
Тема У. Синтаксис складного речення 
сурядне речення - просте з однорідними присудками, до нього сурядним зв'язком 
(за допомогою сполучника а) приєднується складнопідрядне з кількома підрядними 
(з різночленною супідрядністю); третя сурядна одиниця - звичайне просте речення, 
що приєднується до складнопідрядного сурядним сполучником ;'. На закінчення 
розберемо ще одне речення: «Його мимовільне, сповнене болю зізнання, що так 
зненацька вихопилось з глибини душі, лем різонуло й Віталія, і його пройняв такий 
жаль за Сашка, що н готовий був власним життям поділитися з другом у цю мить, 
щоб тільки зцілити Сашка від недуги, щоб він був в усьому здоровий, як здоровий 
він душею, і небо щоб було йому доступне, як отим реактивникам, що зараз саме 
ставлять над степом височенні «свічки» (О. Гончар). 
Чим довше речення, чим більше в ньому складників, тим уважніше слід його 
прочитати; треба, як кажуть, вчитатися в нього і добре мислити складники, 
вичленувати в ньому сурядні одиниці. Потім накреслити схему. Наше речення 
вкладається в таку: 
... лтемгші жаль аа Сашка.,.. 
ЩО.. .ПОД0ЛНТИСЯ , 
; щоб тільки..., | ; щоб імн.,., ; І і іиоб.... 
Як бачимо, речення має досить просту структуру: це складне речення з 
сурядністю і підрядністю типу «складнопідрядне + складнопідрядне з кількома 
підрядними» з різною залежністю останніх. Неважко тепер і пояснити його за 
зробленою схемою. 
Аналіз складних речень з багатьма складовими реченнями (простими), з 
різноманітними взаємовідношеннями між ними, коли він до кінця продуманий і 
послідовно проведений, легко перетворюється з «важких» і недостатньо зрозумілих 
видів роботи в цікаве занятгя, яке споріднюється з розв'язуванням задач і етюдів. 
Але особливо важливим є те, що учень, проникаючи в структуру речення, набуває 
здатності глибоко розуміти серйозні й складні думки, що потрібне в різних ділянках 
життєвої практики, розуміти складність різних предметів і явищ, багатоманітність 
взаємозв'язків і взаємовідношень між ними, глибоко осмислювати все 
спостережене, правильніше, точніше і досконаліше формулювати думки про нього, 
збагачувати свої активні засоби мови, розвивати своє мислення. 
Опубл.: Українська мова і література в школі. - 1973. -№11. - С. 27 - 33.

.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.