Новий довідник: Українська мова. Українська література

Місце підрядного речення

У побудові складнопідрядного ре­
чення важливу роль відіграє розміщен­
ня його частин. Підрядна частина мо­
же стояти перед головною, у її середи­
ні або після неї. В усіх випадках вона
відділяється від головної комами.
Розглянемо це на прикладах речень.
Умовні графічні позначення:
[ ] — головне речення,
( ) — підрядне речення.
1. Підрядне речення стоїть після го­
ловного (постпозиція):
Люблю людей землі моєї,
Бойя землі своєї син.
В. Сосюра.
Схема речення:
чому?
[ = ],* > (- = )
2. Підрядне речення стоїть перед го­
ловним (препозиція):
Щоб пізнати людину, потрібно її
полюбити (Фейєрбах).
навіщо?
Щ о б і^ и ^ }
3. Підрядне речення стоїть у середині
головного (і н т е р п о з и ц і я):
Люди, які накидаються на все, які
розмінюють свої почуття направо
391
УКРАЇНСЬКА МОВА
й наліво, по-моєму, мусять відчу­
ти себе злидарями (О. Гончар).
[ — , ( Ш і =), (&КІ =), =].
Примітка. У складнопідрядному реченні
буває не одна, а кілька підрядних частин,
які можуть залежати від головного речення
або ж одна від одної.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.