Новий довідник: Українська мова. Українська література

Види складнопідрядних речень

В основу класифікації складнопід­
рядних речень покладено струк-
турно-семантичний принцип,
який полягає в тому, що складне ре­
чення розглядається як єдине ціле із
взаємозв’язком складових частин —
головної і підрядної.
За значенням і будовою склад­
нопідрядні речення діляться на три
групи:
1. Складнопідрядні речення з підряд­
ними означальними (власне-означа-
льні і займенниково-означальні).
2. Складнопідрядні речення з підряд­
ними з’ясувальними.
3. Складнопідрядні речення з підряд.
ними обставинними:
• місця
• часу
• способу дії
• міри або ступеня дії
• порівняльними
• причини
• мети
• умови
• наслідковими
• допустовими
• супровідними

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.