Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з підрядними часу

Складнопідрядним реченням з
підрядним часу називають речення,
підрядна частина якого вказує на час
дії або стану, про які йдеться в голов­
ному реченні, і відповідає на питання
коли? доки? відколи? як довго? На
який час?
З головною частиною такі підрядні
з’єднуються за допомогою сполучних
слів коли, поки, доки, а також спо­
лучників як, як тільки:
Україно! Доки жити буду,
Доти відкриватиму тебе.
В. Симоненко.
Лиш доти варто в світі жити, по­
ки живеш і квітнеш ти, Україно
(Т. Петриненко ).
Уночі, як Чумацький Шлях сріб­
листу куряву простеле, вийди на
Дніпро! (П. Тичина).
Мене ліси здоров’ям напували,
Коли ходив у їхній гущині.
В. Симоненко.
Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними нитками.
Д. Павличко.
Підрядна частина співвідноситься
з усім головним реченням, але пояс­
нює безпосередньо або через співвід*
носне слово (тоді, доти) тільки при­
судок у ньому, до інших членів її ВІД­
НОСИТИ не можна. Саме тому не можна
вважати часовими речення, підрядна
частина яких у головному реченні по­
яснює обставину, виражену іменни­
ком з прийменником. Передусім це
398
Гра мат и ка: морфологія, синтаксис
стосується речень з розчленованим
складним сполучником:
до (після) того як — до ( після) то­
го, як; у той час як — у той час, як.
До того часу (якого?), як заграють
сурми, спортсмени можуть стояти
вільно (з підрядним означальним).
До того як заграють сурми,
спортсмени можуть стояти вільно
(з підрядним часу).
Підрядні частини часу можуть сто­
ять перед головною частиною, після
неї і в середині її. Наприклад:
Коли зібралися всі учні, тоді ди­
ректор запросив до класу гостей.
— Директор запросив до класу гос­
тей, коли зібралися всі учні. —
Тоді, коли зібралися всі учні, ди­
ректор запросив до класу гостей.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
1. Підрядні частини часу не можна визначати ли­
ше за характером сполучників та сполучних
слів, оскільки слова коли, поки можуть приєдну­
вати до головних ще й підрядні умовні, озна­
чальні та з’ясувальні:
Настав час (який?), коли полт авська Богда-
нівка стала м ист ецькою столицею Катерини
Білокур (О. Гончар) — підрядне означальне.
Я так люблю (що?), коли круг соняхів над зо­
лотавими їх скроням и бурш т инних бдж іл р о ї
гудуть (Г. Світ лична) — підрядне з’ясувальне.
Чого б не зробили словам и окрилені люди (при
якій умові?), коли б не ганьбили їх т репет них
слів словоблуди (І. М урат ов) — підрядне умови.
Люблю (що?), •коли виводит ь літ о остан­
ні грози на парад (М. Б рат ан) — підрядне
з’ясувальне.
2. Інколи в підрядній частині зі сполучним сло­
вом коли поєднується два значення — часу й
умови, тому важко визначити, якого типу таке
підрядне речення. Наприклад:
Тоді пізнається цінність часу, коли він ут ра­
чений (Г. Сковорода).
Наведене підрядне речення може відповідати на
питання коли? і за я к о ї умови? О тже, у таких
складнопідрядних реченнях умовно-часові від­
ношення і підрядну частину можна трактувати як
підрядну часу або умови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.