Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри або порівняльними

Серед складнопідрядних речень з
підрядними обставинними є група
конструкцій, у яких підрядна части­
на вказує на якісні чи кількісні озна­
ки дії або стану, про які говориться в
головній частині.
Залежно від структури, значення,
наявності опорних слів та сполучних
засобів такі складнопідрядні речення
будуються за трьома основними мо­
делями.
1. Складнопідрядним реченням з
підрядним способу дії називають
складне речення, підрядна частина
якого вказує на спосіб перебігу
дії або стану головної частини і
відповідає на питання як? яким спо­
собом?
З головним реченням підрядні спо­
собу дії поєднуються сполучниками
як, що, щоб, мов, немов, мовби, наче,
ніби і сполучним словом як. Сполуч-
399
УКРА ЇНСЬКА МОВА
ному слову й сполучникам (за винят­
ком ніж) у головному може відпо­
відати співвідносне слово так, що
виступає в ролі обставини способу дії:
І рости, і діяти нам треба так,
Щоб аж гриміло з краю в край.
П. Тичина.
Я хочу так життя прожити,
Віддати днів тугий налив,
Щоб зло, страшне
й несамовите,
Останній подих спопелив.
А. Малишко.
Як будеш робити, так буде і земля
родити (Нар. те.).
2. Складнопідрядним реченням з
підрядним міри або ступеня назива­
ють складне речення, у якому під­
рядна частина вказує на міру чи
ступінь вияву дії головної час­
тини або на ступінь вияву оз­
наки, якості, вираженої прик­
метником, прислівником або іменни­
ком у головному реченні, тобто дає
кількісну характеристику, і відпові­
дає на питання наскільки? якою
мірою? до якої міри?:
На леваді за верболозами тепер
зібралося стільки синяви, що мож­
на в ній брести по коліна, як водою
(М. Стельмах).
Так тихо, спокійно в зелених бере­
гах, що хочеться сісти на човен і
поплисти (М. Коцюбинський).
Повітря вже вигріто до тієї міри, що
аж ніби пронизує наскрізь (В. Барка).
А зоряно так, що, здається, зоря­
ми в вічі сипле (М арко Вовчок).
Підрядні міри або ступеня поєдну­
ються з головною частиною сполуч­
никами щоб, як, що, мов, наче, мов
немовби, начебто та сполучними сло­
вами скільки, наскільки, яким у го­
ловній частині відповідають співвід­
носні слова так, ст ільки, настільки,
такий, такою мірою, парними спо­
лучниками що…то, чим…тим:
Пісенність Ш евченкової лірики
настільки приваблива і природна,
що багато його поезій стало народ­
ними піснями ( О. Гончар).
Серпневий день т акий пого­
жий, мов перший день життя
(М. Драй-Хмара ).
Чим вище дерево, т им корінь глиб­
ше (Нар. те.).
Що далі йшли, то все частіше
зупинялися.
Скільки зір у високому небі,
Стільки співів у серці моїм.
В. Сосюра.
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені
й хисту.
Леся Українка.
3. Складнопідрядним реченням з
підрядним порівняльним називають
складне речення, підрядна частина
якого пояснює головну шляхом по­
рівняння, зіставлення на ос­
нові будь-яких асоціацій і відповідає
на питання як саме?:
Грдматика: морфологія, синт аксис
І блідий місяць на ту пору
З-за хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі
То виринав, то потопав.
Зацвіла в долині червона калина,
Ніби, засміялась дівчина-дитина.
З те. Т. Шевченка.
Гаснуть вогні у місті, ніби в безод­
ню моря падають зорі янтарні
(М. Рильський).
Межи зеленими килимами біліє
гречка, наче хто розіслав великі
шматки полотна білити на сонці
(М. Коцюбинський ).
А тепер у серці щось тремтить
і грає,
Як тремтить на сонці гілка
золота.
М. Рильський.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.