Новий довідник: Українська мова. Українська література

Неповні порівняльні речення.

Неповні порівняльні речення. Час­
то підрядні порівняльні речення бу­
вають неповні, тобто мають лише
один головний член — підмет або
присудок, який і виконує порівняль­
ну функцію.
Особливістю складнопідрядних ре­
чень з підрядними порівняльними є
те, що в них порівнюється той самий
предмет (особа) за різними ознаками
(діями) або різні предмети (особи) за
однаковою ознакою (дією).
Звичайно, назви предметів або дій
головної частини пропускаються в
ПіДрядній, щоб не переобтяжувати
Речення повторенням тих самих слів.
Тому неповних речень серед порів­
няльних більше, ніж серед інших.
Найбільшу складність щодо визна­
чення типу синтаксичної одиниці
становлять порівняльні конструкції,
які складаються лише з іменника в
називному відмінку з пояснювальни­
ми словами або без них:
Чумаки летять у даль серцями, як
чайки (М. Рильський ).
Наша молодість, наче природа,
Колосистим ще літом доспіє.
Б.-І.Антонич.
А дні летять, як вітер (М. Зеров ).
Любов, як сонце, світу відкриває
Безмежну велич людської краси.
В. Симоненко.
Порівняльні звороти такого типу
можуть у реченні виконувати роль
означення, обставини, прикладки,
уточнювати значення іменної части­
ни складеного присудка, обставини.
Такі іменники не виконують ролі
підмета, бо є назвою не конкретного
предмета як носія комплексу ознак,
властивостей, а тому порівняльні
звороти є другорядними членами
речення:
Там місяць, наче вартовий,
На промінь сперся, мов на кий.
Б.-І.Антонич.
Зникає все, а рідне слово вічне,
Його я, як молитву, прокажу…
В. Артамонова.
Однак називний відмінок іменника
може означати цілком конкретний
401
УКРАЇНСЬКА МОВА
предмет, з яким порівнюється ін­
ший, тобто виступати носієм певної
дії, ознаки, що названа в основній
частині.
У такому випадку він виконує роль
головного члена підрядного речен­
ня — підмета, присудок при якому
пропущено:
Не було, мабуть, кращої людини
на світі, як дідусь (О. Гончар).
Осінь танула, як воскова свічка,
ставала все прозорішою й легшою
(М. Коцюбинський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.