Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Складнопідрядним реченням з під­
рядним мети називають речення, у
якому підрядна частина вказує на ме­
ту того, про що йдеться в головному
реченні, і відповідає на питання для
чого? з якою метою? навіщо?
Підрядні мети стосуються всього
головного речення й приєднуються за
допомогою сполучників щоб, для то­
го щоб, з тим щоб, аби:
Я воскрес, щоб із вами жити
Під шаленством весняних злив.
Світ зігрів він своєю любов’ю.
Переміряв шляхи вікові.
Щоб ніколи конвалії кров’ю
Не ридали ніде в траві.
І миті жодної не можна повернути,
Щоб заново, по-іншому прожить.
З те. В. Симоненка.
У головному реченні можуть бути
співвідносні сполучникам вказівні слова
для того, за тим, з тим, на те, з якими
співвідносяться сполучники щоб, аби:
Ми у світі покликані для того,
Щоб усе зробити навпаки.
Л. Кисельов.
Для того щоб створити щось кра­
сиве, треба нести красу в душі
(Ю. Мушкетик).
405
• ц ш
УКРА ЇНСЬКА МОВА
Д ля того щоб любити власний на­
род. не треба нам ненавидіти
інший народ (О.Кобилянська).
Підрядна частина може займати
будь-яке місце щодо головної, але
здебільш ого стоїть після неї, зрід­
ка — перед:
Зерно в землю теж кладуть, щоб
воно воскресло в житі (Б. Олійник ).
І зерно мусить вмерти, щоб дати
в життєдавчому житті — Жит­
тя (Є. Маланюк).
Земле, засійся зерном золотим,
Щоб колосилася нива зелена.
В. Грінчак.
Щоб прийшло на землю сподіване
щастя, треба великої праці
(М. Коцюбинський).
Щоб зворушувати інших, треба
бути самому зворушеним (О. Дов­
женко ).
Сполучник щоб — найпоширені­
ший у складнопідрядних реченнях з
підрядними мети. Вживається він у
всіх стилях української мови.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Складнопідрядне речення з підрядним мети не
можна визначити лише за характером сполуч­
ників, адже сполучник щ об використовується і в
складнопідрядних реченнях інших типів:
Т р е б а (чого?), щ об слова з багат их не зроби­
ли ся в б о гі — підрядне з’ясувальне.
/ в н о ч і сил т а ки х нем ає (яких?), щ об наш е
со нце погасит ь — підрядне означальне.
Т а к би впаст и (як?), ш об серце ж аль вос­
т аннє ст ис — підрядне способу дії.
Я к сонце, пер ей т и х о т ів б и я п о с в іт і (наві­
щ о?), ш об з у с м іх о м зай т и з а м ід н и й небосхил
Д о слова слово х а й п е р е л е т и т ь (з я ко ю ме­
тою ?), ш об через м о р е б р а т о зв а вс я брат и —
підрядне мети (З т в . М. Р и л ь с ь ко го ).
За допомогою сполучника аби при­
єднуються підрядні речення мети пе­
реважно в розмовній мові:
Готовий я зробити все для вас, аби
не бачить вас в такім одчаї (Леся
Українка ).
Сполучники для того щоб, з тією
метою щоб уживаються в науковому
та публіцистичному стилях:
З тією метою щоб одержати чис­
тий метал, оксид молібдену від­
новлюють воднем (3 підручника).
У ролі сполучника мети може ви­
ступати також частка нехай:
Заграй мені, коханий, у сопілку,
нехай вона все лихо зачарує! (Леся
Українка ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.