Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з підрядними умови

Складнопідрядним реченням з
підрядним умови називають складне
речення, підрядна частина якого вка­
зує на реальну чи нереальну (тобто
бажану або можливу) умову, за якої
відбувається чи могла б відбутися дія
головного речення.
Підрядне умовне речення відпові­
дає на питання за якої умови? і з єд-
нується з головним сполучниками
якщо, якже, коли, як, раз (коли вира»
Граматика: морф ологія, синт аксис
аеться реальна дія), коли б, якби, аби,
ч11 (коли виражається нереальна дія):
Коли вже народився ти поетом,
За все відповідай у цім житті.
Б. Олійник.
Як мовчанням душу уяремлю,
То який же в біса я поет?
Л. Костенко.
Якби не поезії дивнії чари,
Убогі жили б ми, понурі, як хмари.
І. Франко.
Як в нації вождя нема,
Тоді вожді її — поети.
Є. Маланюк.
Якщо підрядна умовна частина
стоїть перед головною і з’єднується з
нею сполучниками якщо, якби, коли,
то в головному реченні з’являється
співвідносне до сполучника слово то:
Якщо ви вдало виберете працю
і вкладете в неї всю свою душу,
то щастя само вас знайде
(К. Ушинський ).
Як нема в голові, то й на базарі
не купиш.
Як голова сивіє, то чоловік
мудрішає.
Коли сам добре не знаєш, то
не говори.
Коли хліб на возі, то нема біди в
дорозі (3 Н ар . те.).
Сполучники якщо, коли, як у та­
ких реченнях синонімічні між собою
1 т°му здатні заміняти один одного.
Сполучник якби можна замінити
сполучниками коли і якщо лише з
часткою б:
Якби мені черевики, то пішла б я
на музики (Нар. те.) — Коли б ме­
ні черевики, то пішла б я на музики.
Потрібно розрізняти за значенням
і сполучники якщо і якби. Сполучник
якщо вживається в реченнях з реаль­
ною умовою, а якби — з нереальною:
Життя не кінчається смертю,
Якщо залишається сад (В. Терен ).
Якби я турбувався лиш про себе,
Вже б онімів давно від самоти.
Д. Павличко.
Визначення умовної підрядної час­
тини нерідко ускладнюється тим, що
вона може мати додаткове значення:
• відтінок причини:
Не злякає Страшний божий суд,
якщо (бо) не злякав людський
(О. Довженко);
• допусту:
У відкритім бою, якщо й поране­
но, то тебе врятують товариші
(О. Гончар).
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Особливо виразно відчувається ум овно-часовий
зв ’язок, якщ о підрядна частина приєднується д о
головної сполучником коли.
Звертайте увагу на ф орм у присудка: я кщ о він
стоїть у теперіш ньом у часі, то ум овний в ід тін о к
переважає, а якщ о присудок у ф орм і м инулого
часу, то підрядна частина має часове значення. І
ще: якщ о коли м ож на зам інити на якщ о, а коли
б — на якби, то це будуть с кл а д н о п ід р я д н і ре­
чення з підрядним умови:
407
УКРАЇНСЬКА МОВА
К о ли (я кщ о ) ти впав на полі бою
В т яж ком у, рат ному труді,
Т од і б езсм ерт я над т обою
З д ій м а є кр и л а м олоді.
П. Воронько.
Я к і б т о зв у ки розіт нулись,
Коли б (якби) ви дивних струн торкнулись.
Л. Костенко.
У се д о кр и х т и я з лю дьм и ділив,
К о л и м іст а , і села, і дороги
В кривал ись полум ‘ям свинцевих злив
І. Савич.
Коли звук завмирав, глухнув, тоді тиша, зда­
валось, нашорошувала — настовбурчувала
сво ї чут ливі в уха (Є. Гуцало).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.