Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення з однорідною супідрядністю

Це такі складнопідрядні речення,
у яких дві або більше підрядних час­
тини залежать від одного й того само­
го слова головного речення або від го­
ловного речення в цілому й відповіда­
ють на те саме питання.
Підрядні частини в таких конс­
трукціях, як правило, приєднуються
до головної за допомогою однакових
сполучників чи сполучних слів:
Хотіла б я піснею стати
У цю хвилину сумну ,
__ 2
Щоб вільно по світу літати ,
з
Щоб вітер розносив луну .
Леся Українка.
Або:
з якою метою?” \ ^якою метою?
У таких реченнях підрядні пре­
дикативні частини є реченнями од­
ного виду (або всі означальні, або
всі підрядні часу, причини, умови
тощо).
У наведеному прикладі підрядні
речення пояснюють головне в ціло­
му, відповідають на питання з якою
метою?, приєднуються до неї сполуч­
ником щоб, між собою співвідносять­
ся, як однорідні члени речення.
Саме тому такі підрядні речення
можуть поєднуватися м іж собою
сполучниками сурядності чи безспо­
лучниково:
Хіба не вірите1, що скоро день
засвітить2,
Що сонце наше вже з-за обрію
встає3,
Що хід його спинить ніщо не
зможе в світі
І цвіту нашого ніщо вже
не уб’є?!5
Олександр Олесь.
414
Граматика: морфологія, синтаксис
Схема речення:
У реченні чотири підрядні одно­
рідні предикативні частини, але в ос­
танній сполучник що опущений. Це
речення поєднується з попереднім за
допомогою сурядного єднального
сполучника і. За правилом, перед
одиничним єднальним сполучником,
який поєднує дві підрядні частини,
кому не ставимо.
Сполучник підрядності чи сполуч­
не слово може зберігатися, повто­
рюючись перед кожною підрядною
частиною:
Пишіть листи і надсилайте
вчасно\
Коли їх ждуть далекі адресати2,
Коли є час3, коли немає часу4
І коли навіть ні про що писати5.
Л. Костенко.
Схема цього речення:
за якої имови?
коли (=-), коли (=-), коли (=) і коли (=).
умови умови умови умови
Або:
Зв’язок між підрядними речення­
ми в таких конструкціях може бути й
безсполучниковим:
Тепер я бігаю в поле й годинами
слухаю1, як в небі співають хори2,
грають цілі оркестри3 (М. Коцю­
бинський).
Схема речення:
що?
[~ = и = ], (як = -),( = – ).
з’ясув. з’ясув.
Або:
Ш Ш
Іноді однорідні підрядні частини
приєднуються за допомогою різних
сполучників чи сполучних слів, але
при цьому підрядні речення залиша­
ються однотипними:
1 2
Не знаю я , що буде після нас ,
В які природа убереться шати3.
Л. Костенко.
У цьому реченні дві підрядні час­
тини пояснюють у головному реченні
присудок, відповідають на питання
чого? (є підрядними з’ясувальними) і
приєднуються сполучними словами
що, в які.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.