Розділові знаки в безсполучниковому реченні

у складному безсполучниковому
реченні ставляться такі розділові
знаки: кома, крапка з комою, дво­
кр ап ка і тире. їхнє вживання зале­
жить від смислових відношень між
частинами речень цього типу.
Ставимо кому, якщо частини без­
сполучникового речення виражають
одночасність, послідовність чи спіль­
ність дій або явищ (можна вставити
сполучник і) та тісно зв’язані між со­
бою за змістом:
Одгоріли, погасли останні огні,
Облетіло жоржиною літо.
В. Сосюра.
Сади стоять, обдмухані вітрами,
Листки летять, киваючи гіллю.
Л. Костенко.
Минула осінь, одвіяла, одхурдели-
ла зима, настала бентежна пора
рясту — пора зацвітань і одцві-
тань (М. Стельмах).
Співає Маланці колос, сміється
лука ранніми росами, дзвоном коси
кличуть городи, синім сочистим
листом тучна земля диха на неї
теплом (М. Коцюбинський).
На білу гречку впали роси,
Веселі бджоли одгули,
Замовкло поле стоголосе
В обіймах золотої мли.
М. Рильський.
Крапку з комою ставимо:
Якщо окремі частини безсполуч­
никового речення:
• ускладнені і мають свої розділові
знаки (коми);
• не мають тісного зв’язку у змісті
(зберігають певну смислову са­
мостійність). Наприклад:
Глибоке зоряне небо; місяць-князь
високо стоїть на ясній оболоні й
блідне перед наступаючим ран­
ком; східний край неба вже побілів
і пройнявся рожевим серпанком…
(М. Старицький ).
Білі акації будуть цвісти
В місячні ночі жагучі;
Промінь морями заллє золотий
Річку, і верби, і кручі.
В. Сосюра.
Річка мов пояс; лісу смуга;
Мов повінь, трави обнялись.
Б.-І.Антонич.
Ходять хмари, ходять хвилі
На північнім небосхилі,
Чорні хмари непрозорі
Затулили ясні зорі;
Все заснуло в сірій млі;
Ніч царює на землі.
Г. Чупринка.
Двокрапку ставимо:
І.Якщо друга частина доповнює
зміст першої (можна вставити спо­
лучник що):
____ Грама тика: морфологія, синтаксис
425
УКРА ЇНСЬКА МОВА
Я знаю: моя Україна
Воскресне на поклик добра!
Д. Павличко.
Слухай: Батьківщина свого сина
кличе найпростішим, неповтор
ним вічним словом (Б.-І.Антонич).
Ми смертні. Та знайте:
Народ не вмира.
Б. Олійник.
2. Якщо друга частина пояснює зміст
першої (можна вставити тобто, а
саме):
Здається, вчора я відкрив
Простої істини коріння:
Життя тримає двоє крил —
Закоханість і устремління.
М. Подолян.
Така судьба усіх співців чудових:
їх тернами увінчує життя.
І. Кочерга.
Така пора: кому — любить,
Кому — згадать колишнє.
М. Луків.
Я додам вам раду щиру:
І при щасті майте міру.
Л. Глібов.
3. Якщо в першій частині є слово, що
означає дію (вийти, подивитися,
прислухатися, відкрити), а діє­
слова сприйняття (побачити, почу­
ти, зрозуміти) немає, але його
можна вставити: «і побачив, що»,
«і зрозумів, що», «і почув, що»:
Он глянь: вже лицарі летять
Народ з неволі визволять.
Олександр Олесь.
Вийду: а обрій — шипшинний
Гляну: а небо — як ти.


Loading...