Новий довідник: Українська мова. Українська література

Діалог

Діалог (від грецького й іа ^ов —
мовлення двох) — розмова, яка відбу­
вається між двома особами.
437
УКРА ЇНСЬКА МОВА
Монолог (від грецьких monos —
один та logos — слово, мовлення) мов­
лення однієї особи, звернене до широ­
кої аудиторії слухачів, глядачів, чи­
тачів для цілеспрямованого впливу
на них.
Полілог (від грецьких polys — чис­
ленний та logos — мовлення) — мов­
лення групи людей (більше двох).
Репліка — кожне висловлювання
учасника розмови.
Наприклад:
— Поглянь, Наточко, які гарні
вчительки… Он та, в яскравій
блузці. Бачиш?
— Та, що з намистом?
— Ага. А сережки які в неї чудові —
очей не відвести… А та он, по­
глянь, — мов артистка.
— Ота така біла?
— Ага.
— Щ о губи червоні-червоні?
— Ага… А та он схожа на Аллу Пу-
гачову. Бачиш?
— Така з розпущеним волоссям?
— Ага.
— Щ о зверху над очима намальо­
вано, як у моєї ляльки?
— Ага… І та он, і та… Це, донечко,
вчительки, які будуть вести
перші класи. До якої вчительки ти
хотіла б? Га?
— Он до тієї, що усміхається…
( 3. Кучерява ).
У кожній репліці-відповіді опус­
кається все те, що відомо з поперед­
ньої репліки чи мовленнєвої ситу­
ації. Тому в діалозі вживається дуже
багато неповних речень, слів-речень,
у яких повідомляється те нове, неві­
доме, що є інформаційним ядром вис­
ловлювання.
Діалог широко використовується в
художній літературі та деяких публі­
цистичних творах як зображальний
засіб. У писемній формі репліки діа­
логу можуть супроводжуватися сло­
вами автора.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.