Новий довідник: Українська мова. Українська література

Суспільно-побутові пісні

Козацькі пісні виникли в
Х У -Х У І ст. з появою козацтва й
увібрали в себе інформацію про істо­
ричні реалії доби: боротьбу з напад­
никами, перемоги й поразки козаць­
кого війська, чужинську неволю,
рабство і т.ін.
Козацькі пісні витворюють лірич­
ний образ козака — типового пред­
ставника Запорізької Січі, передають
романтику козацької волі.
___________________ Усна народна творчість
477
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
Найпоширеніші теми козацьких
пісень: прощання козака з рідними
та його від’їзд з дому, мотив нос­
тальгії за рідною домівкою (життя в
походах без відпочинку, коли нема де
голову прихилити, і домом стає зеле­
на діброва чи темний байрак), мотив
небезпеки, що постійно загрожує йо­
му, тема смерті.
Ой, на горі огонь горить,
А в долині козак лежить.
Накрив очі китайкою —
Заслугою козацькою.
Що в головах ворон кряче,
А в ніженьках коник плаче.
У цих піснях звеличено волю,
воїнську звитягу, патріотичний дух,
безстрашність, відданість справі на­
ціонального визволення; оспівано ко­
зацьку славу, символом якої стає
червона китайка:
Та щоб наша червона китайка
не злиняла,
Та щоб наша козацька слава
не пропала.
Символом козацької звитяги, нез­
доланності духу стає й насипана ви­
сока могила-пам’ятник воїнській
доблесті. Ці пісні пройняті романтич­
ним духом.
Чумацькі пісні. За тематикою й по­
етикою вони близькі до козацьких.
Чумакування як суспільне явище ви­
никло приблизно в той самий час, що
й козацтво. Уже з XV ст. в Україні ві­
домий торговельний промисел чума-
ків, які волами їздили до берегів Чор­
ного й Азовського морів. Найпошире­
нішими предметами торгівлі були
сіль, риба, віск, дьоготь, прянощі таін,
Чумацькі пісні співали у дорозі
самі чумаки. Чумакування було важ­
кою й небезпечною справою, але вод­
ночас воно овіяне романтикою дале­
кої дороги, безмежного степу, моря,
Теми цього жанру споріднені з те­
мами козацьких пісень. Значну гру­
пу становлять твори про від’їзд у до­
рогу, приготування до довгої подо­
рожі, прощання з родиною:
Задумали чумаки в дорогу,
Покупили собі нові вози,
Поробили ярма кленові,
Поробили занози дубові,
Покупили воли половії,
Покупили да й попаровали,
Попаровали да й повиїжджали-
Найбільша група пісень про чу
мацьку долю присвячена пригод®11
чумаків: тяжкій зимівлі «пізніх»
маків, поверненню додому, вдалом
торгу. У жартівливих чумацьких
нях оспівуються гуляння ПІСЛЯ ^
вернення, застереження Д*вчататьсЯ
закохуватися в чумака, висмію
чумакова жінка, яка гуляє, пок
ловіка нема вдома та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.