Новий довідник: Українська мова. Українська література

Література українського романтизму

Романтизм як один з провідних
напрямів у літературі, науці, мис­
тецтві виник на межі Х У ІІІ-Х ІХ ст.
у країнах Західної Європи. В Україні
романтизм поширюється трохи піз­
ніше — у перші десятиріччя X IX ст.
Цей напрям відіграв значну роль у
пробудженні національної свідомос­
ті, обґрунтуванні історичної самобут­
ності народу, його «духу», культур­
них традицій, мови, літератури. Ро­
мантизм розвивався передусім під
впливом поглибленого вивчення істо­
ричного минулого й був спрямований
не так проти класицизму, як проти
бурлескних і травестійних традицій.
Помітну роль у становленні роман­
тичної течії в літературі відіграла
Харківська школа романтиків
(І. Срезневський, Левко Боровиков-
ський, Євген Гребінка) та підготов­
ані ними видання: «Український
альманах» (1831), «Запорожская
старина» (1833 – 1838).
У Галичині провідником цього
напряму виступила «Руська трійця*
(М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Го-
ловацький), яка випустила збірник
«Русалка Дністровая» (1837), що
проголошував ідеї народності й
слов’янського братерства.
З кінця 30-х – на початку 40-х рр.
XIX ст. з’явилося нове покоління ро­
мантиків — Київська школа (А. Мет-
линський, М. Максимович, П. Ку­
ліш, Т. Шевченко, М. Костомаров).
У літературі цей етап засвідчений
появою історичного роману «Чорна
рада» П. Куліша, історичної драми
«Сава Чалий», «Переяславська ніч»
М. Костомарова, розвитком інтим­
ної, пейзажної, громадянської ліри­
ки (В. Забіла, Є. Гребінка, В. Пет­
ренко, О. Афанасьєв-Чужбинський),
утвердженням жанрів побутової,
історичної, ліро-епічної поеми, бала­
ди, виробленням літературної мови й
стилю, конкретно-історичних форм
художнього освоєння дійсності.
На підставі розуміння естетичного
ідеалу, концепції особистості, головних
рис поетики виділяють чотири тема­
тично-стильові течії романтизму:
• фольклорно-побутову;
• фольклорно-історичну;
• громадянську;
• психологічно особистісну.
Тематично в романтиків виокрем­
люються: мотиви розчарування в су-
_______________________ Нова література
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
часній дійсності, неприйняття її,
спроба «втекти» від неї в інший, іде­
альний світ; мотиви світової туги,
обґрунтування самоцінності людсь­
кої особистості, милування старови­
ною, оспівування та смуток за мину­
лою славою рідного краю.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.