Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Кавказ»

Поема н ап исан а 1845 р о к у під в р а­
женням од зв істк и п ро заги б ел ь на
Кавказі п оетового д р у г а Я к о в а де
Бальмена від р у к к а в к а з ц ів . Г н ів а в ­
тора спрям ований не п роти н и х , а
проти загарбницької п о л іти к и Р о сій ­
ської імперії:
Не за У к р аїн у ,
А за її к а т а д о вел о сь п р о л и ть
Кров добру, не ч о р н у .
Автор розуміє, поділяє і схвалю є праг­
нення народів К ав к азу бути вільним и:
Б орітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
З а вас п равда, за вас си л а
І воля святая!
Б агато л ітн і зм аган н я за право бути
вільним ви кли каю ть у Ш евчен ка по­
ч уття поваги до н езлам н ого н арод у. З
їдк и м сарказм ом зв ер тається він до
ти х , хто зм и ри вся:
Од м олдаванина до ф ін а
Н а всіх я зи к а х все м о вч и ть,
Бо благоденствує!
У поем і п ерео см и сл ен о св іто в и й
сю ж ет античного міф у про титана-бо-
гоборця П ром етея, якого п р и ку то до
скелі саме в горах К ав к азу .
П оем а « К ав к аз» — ц е с а т и р а ,
сп р ям о ван а проти ім п ер ії, я к а п р и ­
кр и ває х р и сти ян ськ и м и та п р о св іт­
н и ц ьки м и гаслам и свої н ен аси тн і к о ­
л о н ізато р ськ і ін тереси :
До нас в науку! М и н ав ч и м ,
П очом у хліб і сіл ь почім !
М и хр и сти ян е; х р ам и , ш к о л и ,
У се добро, сам Б о г у нас!
Н ам тіл ьк о с а к л я очі к о л е:
Ч ого вон а сто їть у вас,
Н е н ам и д а н а …
П оем а « К ав к аз» є с в ід ч е н н я м
ге н іа л ь н о ї п р о з ір л и в о с т і Т а р а с а
Ш евчен к а, світло його істи н и с я г а є
сучасності, м ай б у тн іх в ік ів п р и й д е ш ­
н іх п о ко л ін ь, д о п о к и будуть існ у в ати
ім п ер ії та за га р б н и к и .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.