Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Давидові псалми»

«Давидові псалми» були п ерш и м
Ш евченковим переспівом біблій н и х
текстів, поезією я к и х він зах о п л ю ­
вався, часто д е к л а м у в а в у го л о с.
П салтир (так н ази в а єть с я ч а с т и н а
Б іб лії, щ о м істи ть п с а л м и ) у д я ­
ківській ш к о лі, де Т арас н а в ч а в с я
грамоти, зам іню вав і б у квар , і ч и т а н ­
ку. П ізніш е, коли він с л у ж и в у д я к а ,
563
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
йому часто доводилося читати Псал­
тир над померлими.
Біблійні тексти складні й потребу­
ють напруженого осмислення. Зате
вони щедро винагороджують читачів
своєю мудрістю, глибиною загально­
людських істин, афористичністю ви­
словів. Переспівами псалмів поет ак­
туалізував довічні морально-етичні
цінності, започаткувавши цим духов­
ну традицію нового письменства.
Центральні в переспівах — мотив
незабутньої патріотичної любові, ідея
братолюбія і образ «сім’ї великої».
Часом псалом був тлом для виразу
власних антисамодержавних ідей зі
звертанням до Бога «поможи нам
Встать на ката знову*. «Давидові
псалми» пройняті щирим релігійним
почуттям. Завдяки церковносло­
в’янській лексиці переспіви набува­
ють піднесеного, патетичного чи дра­
матичного тону.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.