Новий довідник: Українська мова. Українська література

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) 1833-1907 рр.

Письменницький доробок Марка
Вовчка був високо оцінений ви­
датними людьми свого часу.
/ . Франко відніс ї ї твори «до
найкращих перл нашої літера­
тури», а Шевченко назвав їх
«джерелом істини і краси».
Марія Вілінська народилася 22 грудня 1833
року в сім7 армійського офіцера в маєтку Єкате-
рининське (тепер с. Козаки Липецької обл.
Росія).
У 1846—1848 рр. виховувалася в приватному
пансіоні в Харкові. Згодом жила в м. Орлі в сім’ї
багатої тітки. Тут познайомилася з відомим
нографом і фольклористом Опанасом Марков
чем, ідо відбував заслання за участь у Кирил
Мефодіївському братстві.
1851 року одружилася з О. Марковичем і ви­
їхала в Україну. Почала вивчати її мову, фольк
лор. Жила в Чернігові, у Києві, Немирові та
Вінниччині.
1857 року в Петербурзі за редакцією П. Ку-
ліша вийшли «Народні оповідання» Марка
Вовчка.
У 1871-1872 рр. редагувала журнал «Пере­
воды лучших иностранных писателей», перекла­
дала з французької, англійської, німецької
польської (Жуля Верна, Дж. Грінвуда, Г. К. Ан­
дерсена, Б. Пруса). Разом з Д. Писарєвим пе­
рекладала «Походження людини» Ч. Дарвіна
Померла Марія Вілінська 1907 року на хуторі
Долинськ (тепер м. Нальчик), де й похована.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.