Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Чолом доземний моїй же таки знаній»

«Чолом доземний моїй же таки знаній» — інтимна лірика поета —
. ш адресованим тер п л яч ій і вірній
8 ужині, відомій п исьм ен ни ц і Ганні
Б а р в ін о к . І .Ф р ан ко н азв ав цей твір
«найліпшим вірш ем» поета. Ц я пое­
зія переконує, щ о на сх и л і л іт К уліш
ОСЯГ висот у вислові лю бовного по­
чуття. Линучи думкою в молодість, і
сам помолоділий, герой передає ко­
хан ня через видиму м ову почуттів:
… Лягала головою і слухала
м узи ку ти х копит,
Що до твоїх несли мене воріт.
Шедеври інтим ної лір и ки відтво­
рили велич п одруж ньої сам овідда­
ності («Благословляю час той і го­
дину…»), сердечний щ ем від усві­
домлення того, щ о не захистив
найріднішу від ударів долі («Дивлюсь
на срібний волос тв ій , к о х а н а …» ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.