Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Мазепа, гетьман український »

«Мазепа, гетьм ан україн ськи й ».
Чи не перша спроба в українській
літературі осм ислення постаті у к ­
раїнського гетьмана я к державного
діяча і людини. Гетьман приходить
до висновку про необхідність війсь­
кового союзу з Карлом X II для про­
тидії Петрові І, як и й проводив ж орс­
току колонізаторську політику щодо
України та її народу.
Поет, дотримую чись історичної
правди, художньо переконує, що
шведський король був демократич-
нішим і гуманнішим від московсько­
го царя. Окрім того, він обіцяв У к­
раїні перед усім світом повну держ ав­
ну самостійність і незалеж ність.
С. Руданський наголош ує, що
гетьмана в усіх його діях підтриму­
вав український народ.
«Байки світові в співах». «Л ірни­
кові співи» — вірш ована обробка за­
писаних С. Руданським народних
апокрифів. К ом позиційно поема
складається з п ’яти «дум» сивого
лірника — «П очаток світу», «Ве­
летні», «Цар Д авид», «Премудрий
Соломон» і «Бог на зем лі», що пере­
дають народні у явлен н я про п охо­
дж ення всього сущ ого на зем лі, про
боротьбу Бога і С атани.
С. Руданський ш укав м ож ливості
надрукувати свої твори. О крем і пое­
зії та оповідання були н ад рукован і в
ж урналах «Основа» 1861 року й набу­
ли великої популярності. Відомі три ру­
кописні томи його творів, я к і він впо­
рядкував у П етербурзі. Н азва к о ж н о ­
го тому — «Співомовки к о зак а В ін ка
Руданського». Поет називав себе «Він­
ком», бо його ім ’я С т епан походить
від грецького — він о к. У ц і
три збірки увійш ли основні поетові
твори, написані в різн и й ч ас, — л ір и ­
ка, гуморески, поеми. Т аким чином ,
сам С. Руданський назвав свою поезію
«співомовками». І. Г ульчук у в аж ає,
що помилково було б відносити цю
назву лиш е до його гуморесок.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.