Новий довідник: Українська мова. Українська література

Історичні романи

У романі «Князь Єремія Вищце
вецький» (1896-1897) розповідає^-
ся про давній рід Вишневецьких,
якого добру пам’ять про себе в народі
залишив козацький ватажок Дмит­
ро Байда-Вишневецький. А його на­
щадок — Єремія — перейшов у про­
тилежний табір. Автор змалював
Єремію Вишневецького як ката наро­
ду, показав справедливість народно­
го гніву, спрямованого ватажками
Кривоносом і Вовгурою-Лисенком
проти поневолювачів.
Часи боротьби українського коза­
цтва проти іноземних загарбників
зображуються в романтичній казці
«Запорожці» (1873), повісті «Геть­
ман Іван Виговський» (1899), драмах
«Маруся Богуславка» (1875), «В ди­
му та полум’ї» (1875). У цих творах
автор показує галерею історичних
постатей і створених уявою образів
запорожців, що були вірними ідеї
визволення рідної землі від понево­
лювачів. Водночас письменник пока­
зує духовний занепад покручів і пе­
ревертнів — зрадників народу.
Євген Гуцало в ювілейній статті до
150-річчя з дня народження І. Нечуя-
Левицького зазначив, що « су ч асн е
життя, історична минувшина и
відтак зазирання в майбутнє П
повсякчасна царина його [Нечуя Ле
вицького — упоряд.] зацікавлень як
художника і як мислителя, це шир0
Нова література
арена для ви раж ен н я та втілення
14 національного х арактеру окремої
особистості, так і нац іонального ха-
рактеру всього н арод у…».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.