Новий довідник: Українська мова. Українська література

Василь Стефаник 1871-1936 рр.

Одним з найбільших наших мит­
ців, «правдивим артистом»,
«абсолютним паном форми», пи­
сьменником, яким наша літерату­
ра має право пишатися перед ці­
лим народом вважав Стефаника.
І. Франко
Народився Василь Семенович Стефаник 14 тра­
вня 1872 року в селі Русові на Станіславщині
(тепер Івано-Франківська область) у заможній
селянській родині. Після закінчення школи на­
вчався в Коломийській гімназії разом з Лесем
Мартовичем та Іваном Семанюком (Марком Че­
ремшиною). Брав участь в організації вшануван­
ня пам’яті Шевченка, входив до таємного гуртка
гімназистів. «За політику» був виключений з гім­
назії, далі здобував середню освіту в Дрогобичі.
1892 року вступив до Краківського університету
на медичний факультет. Саме в цей період захо­
пився літературою. З 1897 року його новели
з’являються друком. 1898 року в Чернівцях ви­
дав першу збірку новел «Синя книжечка», після
якої, як відзначала Леся Українка, Стефаник
«став знаменитістю», наступного року у Львові
вийшла збірка «Камінний хрест», а 1901 — «До­
рога». Відтоді почалася півторадесятилітня пе­
рерва в його творчості. 1908 року, скористав­
шись загальним виборчим правом, селяни обрали
Стефаника «мужицьким послом» до австрійсь­
кого парламенту. У 1914-1915 рр. західноук­
раїнські землі стали тереном кривавих боїв. їх
окуповували то австро-німецькі війська, то ро­
сійська царська армія. Австрійці після повернен­
ня звинуватили Стефаника в шпигунстві. Рятую­
чись від розправи, письменник мав виїхати до
Відня. Там після п’ятнадцятилітньої пере 8
розпочався другий період його літературн –
творчості. У складі урядової організації з°’
хідноукраїнської Народної Республіки 1919 р0
ку приїздив до Києва у зв’язку з об’єднання*
ЗУНР й УНР. Помер Василь Стефаник 7 груДНя
1936 року.
«В українську літературу Стефа.
ник увійшов як письменник винят­
кової оригінальності, зі своїм світо­
відчуттям і світобаченням, вихованим
рідною землею…» (О. Гнідан). Творчу
манеру письменника характеризує
імпресіонізм, психологізм, сувора
простота. Стефаника визнають твор­
цем та неперевершеним майстром
соціально-психологічної новели. Кож­
на новела — це зовні стримана людсь­
ка трагедія: картини смерті або че­
кання її, образи бідності, безнадійної
самотності. Стефаника цікавлять не
зовнішні події та вчинки персонажів,
а їхні настрої та переживання під
впливом цих подій, зображення по­
дій через призму «чуття і серця ге­
роїв». Він писав діалектною мовою,
посилюючи цим враження авторсь-
кої безсторонності у викладі подій-
Творчість видатного новеліста при-
йнято поділяти на два період11.
Перший охоплює 1897-1901 рр- (за
цей час написано 39 новел, Щ° вВІ
йшли в чотири збірки). Дія в Стефа
никових творах відбувається на сел»
його герой — звичайний селяни*1.
Усе розгортається переважно в
672
рішньому часі, на очах у читача,
у драмі. Переважає новела-моно-
як У , ^ • і
л0г що відбиває динаміку почуттів,
міну емоційних станів героя. За дру-
цій період творчості (1916-1933 рр.)
написано 20 новел, що ввійшли до
збірки «Земля» (1926) та книжки
,Т вори» (1933). У центрі уваги пись­
менника знову ж таки покутське се­
ло, але тепер в умовах імперіалістич­
ної війни та польсько-шляхетської
окупації. Тривалий час писав він про
події війни, про принесене нею на­
родне горе та страждання.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.