Епічні жанри

Епопея (від грецького еророіїа —
епічна пісня) — монументальний
твір епічного змісту, в якому широко
й всебічно відтворено епохальний пе­
релом у житті цілого народу (часом
багатьох народів). Як правило, це
твір надзвичайно великий обсягом, з
численними персонажами («Іліада»
та «Одіссея» Гомера, «Війна і мир»
Л. Толстого, «Волинь» У. Самчука).
Есе (від французького essai, бук­
вально — спроба) — жанр, який ле­
жить на межі художньої та публіцис­
тичної творчості. Визначальні риси
есе — це, як правило, невеликий об­
сяг, конкретна тема, подана в під­
креслено вільному, суб’єктивному її
тлумаченні, вільна композиція, па­
радоксальна манера мислити. Визнач­
ними есеїстами в літературі XX ст.
стали Б. Шоу, А. Франс, Р. Роллан,
Ж.-П. Сартр, А. Камю, О. Гончар,
Д. Павличко.
825
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Казка — малий епічний жанр. В
основу казки покладено вигадані,
фантастичні чи авантюрні події.
Кінцівка є переважно оптимістич­
ною: добро перемагає зло. Казка па­
ралельно існує як у фольклорі, так і у
формі авторської літературної твор­
чості. Жанр фольклорної казки похо­
дить від міфу.
Легенда (від латинського legenda
— те, що має бути прочитане, від
lego — читаю) — фольклорний або
літературний твір, що містить роз­
повідь на фантастичну тему. З усіх
інших епічних жанрів легенда най­
ближче стоїть до міфу, бо і в ній ідеть­
ся про фантастичні події, проте, на
відміну від міфу, в основі легенди ле­
жить, хоч і щедро прикрашена вигад­
кою, розповідь про реальні історичні
події та про реальних історичних
осіб, які залишилися в народній
пам’яті.
Міф (від грецького mythos — слово,
сказання) — невеликий твір роз­
повідного характеру, у якому від­
дзеркалюються уявлення колектив­
ної (переважно первісної) свідомості
про навколишній світ, його похо­
дження. Міф — це вид фольклору,
який за походженням є одним з най­
давніших жанрів епосу. Системати­
зоване зібрання багатьох окремих
міфів того чи іншого народу, упоряд­
кованих у більш-менш зв’язному по­
рядку, називають міфологією. З роз­
витком суспільної СВІДОМОСТІ міфи
починають сприймати як вигадані
історії про богів, героїв, прадавні
події. Мотиви античної та христи­
янської міфології знайшли своє
відображення у творчості пись­
менників усього світу («Кавказ»,
«Марія» Т. Шевченка, «Мойсей»
І. Франка).
Нарис — малий художньо-пуб­
ліцистичний жанр, у якому автор
зображує справжні життєві події та
факти. Найчастіше нариси присвячу­
ються відтворенню сучасних подій чи
зображенню людей, яких особисто
знав письменник. Нарис дає змогу
швидко відгукуватися на нові теми
та проблеми. У ньому головна думка,
ідея, тенденція, порушена соціальна
проблема чітко підкреслені, подані