Синтагматичні відношення

Семантика слова, його змістовий обсяг визначається
можливостями слова поєднуватися з іншими словами,
тобто його синтагматичними відношеннями.
Синтагматичні відношення слова — його лінійні, контекстні
зв’язки, його сполучуваність.
Слово в парадигматиці, тобто в словнику, в системі
мови, і слово в синтагматиці — неоднакові речі. У
синтагматиці здійснюється комбінаторика значень, і смисл
словосполучення чи речення не дорівнює сумі значень
слів, на що свого часу вказував Л. В. Щерба.
Білоруський драматург А. Макайонок дуже влучно ілюструє це
положення в п’єсі «Затюканий апостол» на прикладі
семантичних змін слів під впливом сполучуваності з
часткою амаль «майже»: «Слова амаль — амаль слова.
Яно нічога не азначае. Само ніякай сільї не має. І у той
жа час яно можа начьіста знішчьіць самае сільнае, самае
емкае слова, калі іх паставіць радам. Ну вось: жьівьі і
амаль жьівьі… Разумньї і амаль разумньї… Ці: амаль
свабода. Што гзта? Амаль свабода? Га? Зніжає да свайго
взроуню, да «нішто». Вьіходіць, аднаразова яно і вялікае
слова. Емкае слова»1.
Пор. ще: У кишені він знайшов лише копієчку і
Будівництво двоповерхової дачі обійшлось йому в
копієчку. Зрозуміло, що в другому реченні слово копієчка
не має абсолютно нічого спільного з його словниковим
значенням.
Як уже зазначалося, синтагматика слова — це його
сполучуваність. Кожне слово поєднується не з будь-
якими, а тільки з певними словами. Є слова з одинич-
1 «Слово майже — майже слово. Воно нічого не означає. Само
ніякої сили не має. І в той же час воно може начисто знищити
найсильніше, найбільше слово, коли їх поставити поряд. Ну от:
живий і майже живий… Розумний і майже розумний. Чи: майже
свобода. Що це? Майже свобода? Га? Принижує до свого рівня, до
«ніщо». Виходить, водночас воно й велике слово. Містке слово».
ною сполучуваністю, як, наприклад, укр. згайнувати
(час), розтринькати (гроші), скалити (зуби), вудити
(рибу), проливний (дощ), рос. закадьічньїй (друг),
убористий (почерк), подножний (корм), трескучий (мороз),
грецкий (орех), беспробудньїй (сон), окладистая
(борода), испустить (дух), скоропостижно (скончаться). Є
також двовалентні, тривалентні, але є й слова з
надзвичайно широкою (необмеженою) сполучуваністю, як,
наприклад, гарний чи поганий (буквально все може бути
гарним або поганим).
Лексична синтагматика (сполучуваність)
специфічна у кожній мові. Українці і чехи, скажімо, з мови на
іншу мову текст перекладають (перекладати текст,
ргекІМаі); росіяни, болгари і серби переводять
(переводить текст, превеждам, преводити); поляки тлумачать
(іїитасгус), німці пересаджують (йЬегзеігеп), англійці
передають, транслюють (іо ігапзіаіе).
Пор. ще: англ. Ьгоюп (еуез, Ьооіз, Наіг, Ногзе) й
укр. коричневі черевики, але карі очі, каштанове
волосся, карий, гнідий, каро-гнідий кінь; укр. високий
(будинок, гора, хлопець, дівчина) й англ. Ні§Н ЬиіШіпд, кі£к
тоипіаіп, але іаіі Ьоу, іаіі §ігІ; англ. іо ьиазН (іНе /асе,


Loading...